Turalibegova 36, Tuzla 75000
Ikona

Pozovite nas

+387 35 248 340 +387 35 255 217

Ikona

Pronađite nas

Turalibegova 36

Ikona

Kontaktirajte nas

crp@crp.org.ba

Usluge

 
Logo Smart Schools

Čime se bavimo?

- Edukacija i savjetovanje pojedinaca, institucija i firmi na teme energetske efikasnosti od strane certificiranih trenera za rad sa odraslima;
- Kroz EFEKT mrežu okupljamo i širimo mrežu eksperata, saradnika i istomišljenika u svrhu što kvalitetnije promocije principa energetske efikasnosti i saradnje sa institucijama vlasti;
- CRP savjetnici za energetsku efikasnot kroz edukaciju, savjetovanje, projektovanje i izradu stručne dokumentacije svakodnevno rade sa građanima;
- Animiranje, konsultovanje i poticanje učešća građana u okolišnom odlučivanju, kreiranju, realizaciji i evaluaciji javnih politika u sektorima okoliša i energije;
- Izrada raznih stručnih i planskih dokumenata, uključujući razvijanje novih ili primjenu postojećih međunarodno priznatih metodologija za njihovu izradu, sa naglaskom na ekonomsko-financijske aspekte mjera energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije;
- Provođenje i izrada energetskih pregleda i certificiranje objekata, koje vrše certificirani energetski savjetnici;
- Izrada ekonomsko-finansijskih analiza troškova i koristi;
- Analiza stanja okoliša, izrada prijedloga mjera za poboljšanje te njihova komparativna analiza;
- Izrada i realizaciji lokalnih, regionalnih i međunarodnih projekata;
- Lead auditori CRP-a uspiješno pripremaju institucije za uvođenje i monitoring realizacije standarda energetske efikasnosti (ISO-50001);
- Proizvodnja i instalacija solarnih kolektora za pripremu sanitarne tople vode i fotonaponskih panela;
- Izrada analiza u oblasti društvenog razvoja;
- Termografsko snimanje objekata.

Našim korisnicima i partnerima, pravnim i fizičkim licima nudimo i edukacije iz sljedećih oblasti:

- Priprema ekoloških akcionih planova – na lokalnom, kantonalnom i nacionalnom nivou;
- Energetska efikasnost i korištenje obnovljivih izvora energije;
- Planiranje i vođenje malih biznisa i razvoj poduzetništva;
- Trening za jedinice lokalne samouprave – kreiranje povoljnog poslovnog okruženja i privlačenje investicija;
- Trening za energetske menadžere;
- Uključivanje javnosti u procese donošenja odluka od javnog interesa;
- Strateško planiranje lokalnog razvoja prema MiPRO metodologiji;
- Savjetovanje o smanjenju rizika od katastrofa;
- Izrada aplikacija i poslovnih planova za IPARD sredstva namijenjena ruralnom razvoju i razvoju poljoprivrede;
- Proizvodnja i ugradnja: solarnih kolektora za pripremu sanitarne tople vode i fotonaponskih panela.

CRP se vodi principima timskog rada, partnerstva i kontinuirane izgradnje kapaciteta svojih uposlenika.
Vrijednosti organizacije su: kreativnost, fleksibilnost, transparentnost, odgovornost, prenos znanja, te principe humanosti i poštivanja ljudskog dostojanstva

U svojim aktivnostima CRP primjenjuje slijedeci metodološki pristup:

- Prioritizacija razvoja ljudskih resursa, kao najvažniji elemenat uspjeha realiziranih programskih aktivnosti
- Uskladenost naših programa i projekata sa razvojnim strategijama na lokalnim, kantonalnim, entitetskim, i državnim nivoima
- Promocija EU standarda i smjernica u relevantnim sferama koje su predmet pojedinih programa
- Kreiranje multidisciplinarnih timova za realizaciju pojedinih programa i projekata
- Postavljanje razvoja pripadnika ciljnih grupa kao dugorocnog, faznog, I strateški orijentisanog procesa
- Intenzivno ukljucivanje nosilaca tržišta kao kljucnih aktera relevantnih tržišnih lanaca, u sve programske aktivnosti
- Kontinuirano pracenje i evaluacija programskih aktivnosti u cilju daljnjeg poboljšanja i unapredenja programa organizacij
0 0