Turalibegova 36, Tuzla 75000
Ikona

Pozovite nas

+387 35 248 340 +387 35 255 217

Ikona

Pronađite nas

Turalibegova 36

Ikona

Kontaktirajte nas

crp@crp.org.ba

nas tim
REFERENCE

CRP je osnovan 2005. godine, od kada djelujemo kao grupa posvećenih profesionalaca i entuzijasta koja u području energetske efikasnosti, primjene obnovljivih izvora energije, zaštite okoliša, klimatskih promjena i održivog razvoja  posjeduje respektabilna znanja i vještine u:  

- Izradi stručnih i razvojnih planskih dokumenata u oblasti energetske efikasnosti, zaštite okoliša i prilagođavanju klimatkih promjena;
- Izradi i realizaciji lokalnih, regionalnih i međunarodnih projekata;
- Edukaciji i savjetovanju pojedinaca, institucija i firmi;
- Provođenju i izradi energetskih pregleda i certificiranju objekata;
- Izradi cost-benefit i drugih ekonomskih-finansijskih analiza;
- Analizi stanja okoliša, izradi prijedloga mjera za poboljšanje te njihovoj komparativnoj analizi,
- Animiranju, konsultovanju i poticanju učešća građana u okolišnom odlučivanju;
- Mjerenju i izradi izvještaja o energetskom stanju elemenata zgrada, postrojenja i sistema te njihovim emisijama u okoliš;
- Izradi analiza u oblasti društvenog razvoja,
- Primjeni evropskih znanja, politika, i praksi u navedenim oblastima.

Lista referenci

Naziv projekta /ugovora

Finansijer/Klijent;

Period realizacije

Izrada tehničkih priručnika za provođenje mjera energetske efikasnosti u stambenom sektoru

GIZ

Novembar 2022 - Februar 2023

Tehnička pomoć Federaciji BiH i RS u uspostavljanju programa energetske obnove u stambenom sektoru

GIZ

Novembar 2022 - Mart 2023

Izrada finansijskih mehanizama i politika poboljšanja energetske efikasnosti u stambenom sektoru u 12 općina/gradova.

UNDP

Avgust 2022 - Mart 2023

Izrada finansijskih mehanizama i politika poboljšanja energetske efikasnosti u stambenom sektoru u 3 općine/grada.

UNDP

Decembar 2023 - Februar 2024

Prikupljanje i verifikacija podataka u Informacioni sistem energetske efikasnsoti javnih objekata (EMIS) za 1500 javnih zgrada

UNDP

Jul 2022 – Sep. 2023

„Green Kick“

Evropska klimatska inicijativa (EUKI) Njemačkog federalnog ministarstva ekonomskih poslova i klimatske akcije (BMWK).

Decembar 2023 - Mart 2026

GreenWorks

Uticaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta

uz sufinansiranje projekta od strane

Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK i Grada Cazina

 

Delegacija Evropske komisije u Sarajevu (Program podrške civilnom društvu i medijima u BiH – Podrška postojećim i novoosnovanim mrežama OCD-a u različitim oblastima);

 

Jan 2021 – Okt 2023

Tehnička asistencija u toku tenderske procedure i nadzor pri rekonstrukciji sistema javne rasvjete i javnih objekata

UNDP BiH

2023

Dekarbonizacija

stambenog fonda u Bosni i Hercegovini - EE Info sesije

UNDP

Oktobar 23 - Januar 2024

Inovativnim umom do ICT pametnih škola (PAMETNE ŠKOLE 2)

CRP je vodeći partner, odgovoran za realizaciju cjelokupnog projekta

Ostali partneri:

Vlada Tuzlanskog kantona (BiH);

Brodsko-posavska županija (HR);

 

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske (ARR) u okviru INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje BiH – Hrvatska – Crna Gora 2014-2020

Okt 2020 – Oktobar 2023

Kontrola kvaliteta 12 energijskih audita

UNDP

Novembar 2023 - Februar 2024

Elaborat o energetskim karakteristikama zgrade

Ministarstvo privrede TK

April - Juli 2023

Analiza spremnosti tržišta za provedbu zelenih javnih nabava

UNDP >> nLogic doo

Oktobar - Decembar 2023

62 energetska pregleda za vlasnike individualnih stambenih kuća u okviru poziva Grada Tuzla

Privatni investitori

 

Juni-juli 2023

Istraživanje svjesnosti javnih institucija o prirodnim katastrofama i načinima osiguranja

UNDP

Oktobar - Novembar 2022

Priprema podataka i podloga neophodnih za izradu mapa rizika od poplava za tri bujična vodotoka u gradu Tuzla

Zavod za vodoprivredu doo Bijeljina

Mart 2022.

34 energetska pregleda za vlasnike individualnih stambenih kuća u okviru poziva Grada Tuzla

Privatni investitori

 

Juni-juli 2022

Tehnička podrška uvođenju ESCO finansijskih mehanizama u BiH

 

UNDP BiH

Aug 2021 - Aug 2022

Tehnička asistencija u toku tenderske procedure i nadzor pri rekonstrukciji sistema javne rasvjete i javnih objekata

UNDP BiH

Maj-Januar 2023

Razvoj održivih mehanizama politike I finansiranja za poboljšanje energetske efikasnosti stambenog sektora u gradovima Banja Luka i Tuzla

UNDP BiH

Avg. 2020 – Apr. 2022

Plan energijske efikasnosti na području Tuzlanskog kantona za period 2022-2024

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK

Juni-Septembar 2022

Fotonaponska elektrana Rainci Donji

En-union doo

Avgust - Septembar 2022

Energijski auditi Odžak

nLogic doo

juli 2022

Verzija na engleskom jeziku

Vodič za investitore TK

Ministarstvo privrede TK

Novembar - Decembar 2022

Fotonaponska elektrana Robna kuća Tuzlanka

En-union doo

Septembar-Novembar 2022

GEAR – Zelena ekonomija za razvoj regiona

Evropska komisija

Mar 2018 – Mar 2021

Obuka o energetskoj efikasnosti u okviru projekta I.N.G.R.I.D. Velika Kladuša

Općina Velika Kladuša

Nov-Dec. 2021

Izrada studija energetske efikasnosti cjelokupnog stambenog fonda Tuzlanskog kantona i posebnih studija za gradove/općine Tuzla, Doboj Istok, Lukavac, Tešanj, Bihać, Banovići i Maglaj; i analizu potrošnje energije u malim i srednjim preduzećima Tuzlanskog kantona i mogućnosti za poboljšanje njihove energetske efikasnosti;

UNDP BiH

Jun-Dec. 2021

Tehnička asistencija u toku tenderske procedure i nadzor pri rekonstrukciji sistema javne rasvjete i javnih objekata

UNDP BiH

Maj-Dec. 2021

Podrška Tuzlanskom kantonu za energetsku obnovu javnih zgrada koje su u kantonalnoj nadležnosti

UNDP BiH

Nov 2020 – Feb. 2021

Izrada akcionih planova za održivu energiju i klimu (engl. Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP) za opštine Petrovo i Stanari

UNDP BiH

Mart 2021 – Maj 2021

Izrada Vodiča za investitore Tuzlanskog kantona

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona

Dec. 2021

Izrada detaljnih energetskih pregleda za 10 objekata javne namjene u Republici Srpskoj

UNDP BiH

Dec. 2018 – Feb. 2020

Tehnička podrška na uspostavljanju nacionalnog investicijskog okvira za finansiranje mjera EE u javnom sektoru

UNDP BiH

Jun 2019 - Avg. 2020

Izrada akcionih planova za održivu energiju i klimu (engl. Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP) za 19 gradova i općina

UNDP BiH

Avg. 2019 – Jun 2020

Izrada Operativnog plana energetske efikasnosti za Federaciju BiH

UNDP BiH

Maj 2020 – Juli 2020

Uspostavljanje sistema monitoringa I evaluacije indikatora adaptacije na klimatske promjene

UNDP BiH

Jul 2020 – Dec. 2020

Izrada detaljnih energetskih pregleda za 8 objekata javne namjene u Federaciji BiH

UNDP BiH

April 2020 – Jul 2020

Izrada akcionih planova za održivu energiju I klimu (engl. Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP) za gradove I općine u Republici Srpskoj

UNDP BiH

Okt 2019 – Maj 2020

Usluga energetskog pregleda za predškolske objekte – vrtić “Ježeva kućica”

Grad Banja Luka

Jun 2020 – Jul 2020

Izrada Plana energijske efikasnosti na području Tuzlanskog kantona 2019.-2021.

Ministarstvo prostornog uređenja I zaštite okolice Tuzlanskog kantona

Okt 2019 – Jul 2020

Usluga izrade stručnog mišljenja – elaborata za izdvajanje stana iz Sistema grijanja energijske cjeline sa proračunom gubitka topline za stan koji se izdvaja i sve susjedne stanove

Centralno grijanja d.d. Tuzla

Nov 2020 – Dec. 2020

Inovativnim umom do pametnih škola (PAMETNE ŠKOLE)

CRP je vodeći partner, odgovoran za realizaciju cjelokupnog projekta

Ostali partneri:

Vlada Tuzlanskog kantona (BiH);

Brodsko-posavska županija (HR);

NVO Zelena akcija, Zagreb (HR);

NVO Brodsko ekološko društvo (HR)

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske (ARR) u okviru INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje BiH – Hrvatska – Crna Gora 2014-2020)

Jun 2017 – Avg. 2019

Integracija klimatskih promjena u program smanjenja rizika od poplava u slivu rijeke Vrbas

UNDP BiH

Apr. 2018 – Jan 2019

Izrada studije energetske efikasnosti za 800 objekata javne namjene u BiH (450 u FBiH I 350 u RS)

UNDP BiH u okviru GED programa

Maj 2018 – Sep. 2018

Uz aneks: do Feb. 2019

Podrška razvoju kapaciteta aktera u javnom i komercijalnom sektoru građevinarstva u realizaciji energetske efikasnosti u zgradarstvu u BiH

Deutche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Jun 2018 – Jun 2019

Provođenje istraživanja o spremnosti plaćanja osiguranja od šteta prouzrokovanih poplavama i ostalim prirodnim katastrofama

UNDP BiH

Dec. 2018 – Feb. 2019

Podrška povratnicima u zapadnoj BiH u postizanju energetske neovisnosti

Češka razvojna agencija, Češka Republika, Prag

(Sep. 2017 – Mar 2019)

Ugovor za 2019. godinu

Jul 2019 – Dec. 2019

Izrada akcionih planova energetske efikasnosti za period 2019 – 2021, za Bosnu i Hercegovinu, Federaciju BiH i Republiku Srpsku

Deutche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Avg. 2019 – Dec. 2019

Usluga izrade studije energetske efikasnosti za 44 zgrade javne namjene u BiH

UNDP BiH Dec. 2018 – Jan 2019

Izrada detaljnih energetskih pregleda za 30 objekata javne namjene u Federaciji BiH

UNDP BiH

April 2019 – FEB 2020

Priprema i realizacija edukacijskog programa “Kako finansirati mjere energetske efikasnosti za općine, javne objekte, javne usluge I MSP kroz Revolving fond”

UNDP BiH

Okt 2018 – Dec. 2018

 

Izrada detaljnih energetskih pregleda za 75 objekata javne namjene u Republici Srpskoj

UNDP BiH

Dec. 2018 – Jun 2019

Izrada i realizacija programa obuke za kantone o izradi kantonalnih planova energetske efikasnosti

Deutche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Dec. 2017 – Maj 2018

Uz aneks: do jun 2018

Izrada akcionog plana energetske efikasnosti za zgrade javne namjene u direktnoj nadležnosti Vlade Kantona Sarajevo, u saradnji sa nadležnim kantonalnim institucijama

UNDP BiH u okviru GED programa

Nov 2017 – Mar 2018

Izrada studije o efektima energetske efikasnosti na društveni razvoj i integraciju načela rodne ravnopravnosti

 

 

UNDP BiH

(Sep. 2017 – Dec. 2017)

Uz aneks: do Jun 2018

Institucionalna podrška CRPu na jačanju kapaciteta u oblasti zaštite okoliša I EE

USAID CSSP Programa (Civil Society Support Program)

Jun 2014 – Jun 2018

 

 

Usluge tehničke podrške u procesu izrade programa za poboljšanje energetske efikasnosti Općine Ilidža

nLogic doo Sarajevo

Avg. 2018

Usluge u okviru programa povećanja energetske efikasnosti u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji BiH

ZEDA doo – Zenička razvojna agencija

Maj 2018 – Dec. 2018

Pružanje usluga izrade programa poboljšanja energijske jedinica lokalne samouprave u segmentu zgradarstva

Deutche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Nov 2017 – Maj 2018

Izrada I realizacija programa obuke za kantone o izradi kantonalnih planova energetske efikasnosti

Deutche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Dec. 2017 – Maj 2018

Unapređenje I nadgradnja raspodjele indikativnih ciljeva za uštedu finalne energije Federacije BiH po kantonima, I formata kantonalnog akcionog plana energetske efikasnosti

Deutche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Maj 2017 – Jun 2017

Aneks: Jun 2017-Avg 2017

 

Praktični trening za izradu I korištenje sistema za proizvodnju električne energije (solarnog fotonaponskog sistema I vjetroturbina) za student BURCH Univerziteta u Sarajevu

Ambasada Češke Republike u BiH

Mar 2017 – Jun 2017

Izrada Studije energetske efikasnosti za 500 objekata javne namjene u Republici Srpskoj

 

UNDP BiH

Avg. 2016 – Mar 2017

Izrada Studije energetske efikasnosti za 550 zgrada javne namjene u Federaciji BiH

UNDP BiH

Okt 2016 – Dec. 2016

 

Provođenje detaljnih energetskih pregleda od strane licenciranih kompanija za složene energetske preglede na 17 javnih objekata u Republici Srpskoj, BiH

Urbis Centar doo

okt 2016 – Dec. 2016

 

Izrada akcionih planova energetske efikasnosti za:

Federaciju BiH;

Republiku Srpsku;

Bosnu I Hercegovinu;

za period 2016-2018 (u formatu Trećeg izvještaja energetske efikasnosti, propisanog od strane Sekretarijata Energetske zajednice)

Deutche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Maj 2016 – Dec. 2016

 

Izrada tipologije javnih objekata u Bosni I Hercegovini, koja se sastoji od tipologija javnih objekata u:

·        BiH;

·        Federaciji BiH;

·        Republici Srpskoj

Uključujući provođenje popisa javnih objekata u BiH (uključujući Federaciju BiH, Republiku Srpsku, Brčko Distrikt)

UNDP BiH

Feb. 2016 – Mar 2017

 

 

Usluge izrade prezentacija I predavanja na temu “Energetske karakteristike zgrada I mjere za njihovo poboljšanje” u okviru manifestacije “Energetski dani Bijeljina 2017”

Grad Bijeljina

 

Nov 2017

Vršenje kompleksnih energetskih pregleda I izrada elaborata za 8 sistema javne rasvjete u BiH (Doboj Jug, Ključ, Prozor-Rama, Kiseljak, Maglaj, Široki Brijeg, Živinice, Žepče)

UNDP BiH

Maj 2017 – Jul 2017

Pružanje usluga u okviru pripreme I realizacije edukacijskog programa “Kako finansirati EE-mjere za općine, javne objekte, javne usluge I MSP kroz Revolving fond”

UNDP BiH u

 

Jan 2017 – Nov 2017

Izrada Studije energetske efikasnosti za 550 javnih objekata u Federaciji BiH

UNDP BiH

15.10.2016 – 31.12.2016

 

Izrada Studije energetske efikasnosti za 500 javnih objekata u Republici Srpskoj

UNDP BH

22.8.2016 – 31.3.2017

Organizacija Programa razvoja kapaciteta u oblasti energetske efikasnosti I energetskog menadžmenta, za praktičare, inženjere, I uposlenike građevinskih firmi

UNDP BiH

15.6.2016 – 30.11.2016

Izrada finalnih verzija prijedloga Akcionog plana energetske efikasnosti u Bosni I Hercegovini za period 2016-2018

Deutche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH;

13.6.2016 – 1.12.2016

 

Revizija integrisanih strategija lokalnog razvoja opština Bosanska Krupa, Cazin, Bosanski Petrovac I Bužim

UNDP BiH

6.6.2016 – 30.9.2016

Analiza potreba poslodavaca za radnom snagom u poljoprivrednom I prerađivačkom sektoru regije Hercegovina za 2015.godinu; u okviru projekta “Podrška razvoju poljoprivrede u Hercegovini”

Udruženje građana “Nešto više” Sarajevo (sredstvima USAID-a);

18.5.2016  – 30.6.2016;

 

Evaluacija lokalnih razvojnih strategija

UNDP 17.2.2016 – 31.3.2016

Izrada Studije o “zelenim radnim mjestima”

UNDP BiH

7.12.2015 – 30.3.2016

Vršenje energetskih pregleda I izrada energetskih elaborata za 45 javnih objekata u Federaciji BiH (Srednjobosanski kanton, Županija Zapadnohercegovačka, Livanjski kanton)

UNDP BiH

19.11.2015 – 30.4.2016

Izrada programa raspodjele federalnih ciljeva uštede energije po kantonima;

Izrada formata akcionog plana energetske efikasnosti za kantone

Deutche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH;

8.10.2015 – 28.2.2016;

 

Djelovanje CRP-a kao članice mreže “BRANA” oformljene da doprinese transparentnosti procesa obnove područja poplavljenih u 2014.godini

USAID putem Centara Civilnih Inicijativa (CCI);

15.5.2015 – 29.2.2016;

 

CRP Omladinska akademija

Mercy Corps (“Simon Scot Fellowship Fund”);

1.1.2015 – 30.6.2016;

 

Energetska efikasnost Srednjoškolskog centra u Tesliću

Opština Teslić

22.3.2016 – 10.5.2016

Realizacija obuke za energetske menadžere u Unsko-sanskom kantonu

UNDP BiH;

13.11.2015 – 20.12.2015;

 

Realizacija programa napredne edukacije iz oblasti energetske efikasnosti za inženjere I predstavnike građevinskih firmi

UNDP BiH

9.6.2015 – 30.11.2015;

 

Izrada Studije energetske efikasnosti 361 javnih objekata u FBiH (3 studije: za Srednjobosanski kanton, Županiju Zapadnohercegovačke, I Kanton 10)

UNDP BiH;

20.3.2015 – 31.8.2015

 

Alter Energy – Energetska održivost malih zajednica u jadranskoj regiji

Program EU IPA Adriatic 2007 /Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih poslova;

3.3.2015 – 31.8.2015;

 

Tehnička podrška vladama Tuzlanskog i Posavskog kantona u izradi strategija integrisanog razvoja

UNDP BiH;

10.7.2014 – 30.11.2015

 

Termografsko snimanje objekta Univerzitetske bolnice „Klinički centar“ Banja Luka

Projektni atelje CADing d.o.o. Tuzla Decembar 2014 – Januar 2015;

Studija dugoročnog razvoja sistema grijanja grada Doboja

UNDP BiH

28.9.2015 – 23.11.2015;

Cost-benefit analiza mjera ublažavanja za Treći nacionalni izvještaj Bosne i Hercegovine o klimatskim promjenama prema UNFCCC-u.

UNDP BiH

Okt. 2015 – Nov. 2015

Predstudija izvodljivosti za rješavanje grijanja na urbanom području opštine Teslić

GEOTEST d.o.o. Sarajevo

1.5.2015 – 30.11.2015

Izrada studije energetske efikasnosti javnih zgrada na području Unsko-sanskog kantona

UNDP BiH

Nov 2014 – Jun 2015

Elaborat centralnog grijanja JZU Bolnica „Sveti Apostol Luka“ Doboj

 

JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj

3.12.2015 – 20.12.2015

Izrada studije energetske efikasnosti javnih zgrada na području Tuzlanskog kantona

UNDP BiH

Nov 2014 – Jun 2015

Potencijali korištenja OIE u ruralnim područjima

NERDA

Jan 2014 - Jul 2014

EE u OŠ Grebnice, općina Domaljevac

Czech Embassy/ Chech Development Agency

Sep. 2014 - Dec. 2014

ISO 5001 - Centralno grijanje Tuzla

JP Centralno grijanje Tuzla

Sept. 2013 - Jun 2014

Održivo upravljanje energijom u Tuzli

Općina Tuzla Jul 2014 - Jan 2015

Implementacija mjera energetske efikasnosti (EE)

 

Ambasada Češke/Češka razvojna agencija

Općina Tuzla

Mart 2013 - Avgust 2013

Detaljni energetski pregledi 3 javne zgrade u Tuzlanskom kantonu.

Razvojna agencija NERDA, Tuzla

Aug 2013 – Sep. 2013

Detaljni energetski pregledi 4 javne zgrade u Tuzli.

Centralno grijanje d.d. Tuzla

Dec. 2012 – Feb. 2013

Tehnička obuka poduzetnika za proizvodnju i instalaciju solarnih kolektora za pripremu tople vode

USAID

Mikrokreditna fondacija "Partner"

Maj 2013

Projekt prilagođavanja na klimatske promjene

 

USAID Washington

Sep. 2010 - Mart 2012

 

Štednja energije, štednja novca, zaštita okoliša - Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije kao efikasna metoda za smanjenje javnih troškova i borbu protiv siromaštva

 

Delegacija EU u BiH

(program EIDHR)

Decembar 2010 - August 2012

 

Energetska obnova zgrade administracije Općine Derventa

UNDP BiH

Decembar 2011 - Oktobar 2012

 

Implementacija mjera energetske efikasnosti u općinama Teslić, Odžak i Žepče.

UNDP BiH

Decembar 2011 - Oktobar 2012

 

Proizvodnja i instalacija 30 solarnih panela za zagrijavanje vode u SKPC "Mejdan" Tuzla.

UNDP BiH

Decembar 2011 - Oktobar 2012

 

Obuka i tehnička pomoć za 12 bh. općina (Čelinac, Derventa, Modriča, Teslić, Petrovo, Lukavac, Zavidovići, Žepče, Neum, Stolac, Berkovići, Bileća) u izradi Lokalnih ekoloških akcionih planova (LEAP-a)

UNDP BiH

Decembar 2010 - Novembar 2011

Detaljni energetski pregledi 5 zgrada uključujući termovizijsko istraživanje

 

Centralno grijanje d.d. Tuzla

Februar 2010 - April 2010

Proizvodnja biodizela

 

Carbon Neutral Company Ltd, Fondacija Waterloo

Decembar 2008 - Septembar 2009

0 0