Turalibegova 36, Tuzla 75000
Ikona

Pozovite nas

+387 35 248 340 +387 35 255 217

Ikona

Pronađite nas

Turalibegova 36

Ikona

Kontaktirajte nas

crp@crp.org.ba

nas tim
REFERENCE

CRP je osnovan 2005. godine, od kada djelujemo kao grupa posvećenih profesionalaca i entuzijasta koja u području energetske efikasnosti, primjene obnovljivih izvora energije, zaštite okoliša, klimatskih promjena i održivog razvoja  posjeduje respektabilna znanja i vještine u:  

- Izradi stručnih i razvojnih planskih dokumenata u oblasti energetske efikasnosti, zaštite okoliša i prilagođavanju klimatkih promjena;
- Izradi i realizaciji lokalnih, regionalnih i međunarodnih projekata;
- Edukaciji i savjetovanju pojedinaca, institucija i firmi;
- Provođenju i izradi energetskih pregleda i certificiranju objekata;
- Izradi cost-benefit i drugih ekonomskih-finansijskih analiza;
- Analizi stanja okoliša, izradi prijedloga mjera za poboljšanje te njihovoj komparativnoj analizi,
- Animiranju, konsultovanju i poticanju učešća građana u okolišnom odlučivanju;
- Mjerenju i izradi izvještaja o energetskom stanju elemenata zgrada, postrojenja i sistema te njihovim emisijama u okoliš;
- Izradi analiza u oblasti društvenog razvoja,
- Primjeni evropskih znanja, politika, i praksi u navedenim oblastima.

Lista referenci

Naziv projekta /ugovora

Finansijer/Naručilac posla

Period realizacije

Aktivnosti

Energijski auditi u Županiji Posavskoj

Vlada Županije Posavske / pripadajuće općine

Januar - April 2024.

Izrada arhitektonskog dijela, tehno-ekonomske analize i KI expert za detaljne energijske audite 5 objekata u nadležnosti Županije Posavske i pripadajućih općina.

Izrada energetskog pregleda JP SKPC Mejdan Tuzla

JP SKPC Mejdan Tuzla Januar - April 2024.

Provođenje terenskih istraživanja, snimanja, proračuna te izrada energetskih pregleda (uključujući predmjer i predračun).

Energijski audit za Jelić Company doo

Jelić Company doo Tešanj

Januar 2024.

Izrada arhitektonskog dijela, tehno-ekonomske analize i KI expert za detaljni energijski audit poslovnog objekta.

Energijski audit za Grad Tuzla

Grad Tuzla

April-Maj 2023.

Izrada arhitektonskog dijela, tehno-ekonomske analize i KI expert za detaljni energijski audit poslovnog objekta.

Izrada tehničkih priručnika za provođenje mjera energetske efikasnosti u stambenom sektoru

GIZ

Novembar 2022 - Februar 2023

1.     Izrada i dizajn tehničkog priručnik za provođenje mjera energetske efikasnosti na stambenim zgradama u FBiH

2.     Izrada i dizajn tehničkog priručnik za provođenje mjera energetske efikasnosti na stambenim zgradama u RS

Tehnička pomoć Federaciji BiH i RS u uspostavljanju programa energetske obnove u stambenom sektoru

GIZ

Novembar 2022 - Mart 2023

Učešće u izradi sljedećih programskih dokumenata:

ZA FBiH

·      Model sufinansiranja energetske obnove porodičnih kuća za interventna finansijska sredstva

·      Model sufinansiranja energetske obnove porodičnih kuća za redovna finansijska sredstva

·      Model sufinansiranja energetske obnove višestambenih zgrada

·      Sva prateća dokumentacija za navedene modele uključujući: javni poziv, prijavne obrasce, smjernice, izjave i sl.

ZA RS

·      Model sufinansiranja energetske obnove porodičnih kuća

·      Model sufinansiranja energetske obnove višestambenih zgrada

·      Sva prateća dokumentacija za navedene modele uključujući: javni poziv, prijavne obrasce, smjernice, izjave i sl.

Izrada finansijskih mehanizama i politika poboljšanja energetske efikasnosti u stambenom sektoru u 12 općina/gradova.

UNDP

Avgust 2022 - Mart 2023

1.     Analiza relevantnog zakonskog okvira u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine koji utiče na razvoj održivih politika i mehanizama finansiranja za unapređenje energetske efikasnosti stambenog sektora u opštinama/gradovima;

2.     Analiza postojećih mehanizama finansiranja, sposobnosti i praksi za unapređenje energetske efikasnosti stambenog sektora u opštinama/gradovima;

3.     Izrada politika i mehanizama finansiranja za unapređenje energetske efikasnosti stambenog fonda u opštinama/gradovima;

Izrada finansijskih mehanizama i politika poboljšanja energetske efikasnosti u stambenom sektoru u 3 općine/grada.

UNDP

Decembar 2023 - Februar 2024

1.     Analiza relevantnog zakonskog okvira u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine koji utiče na razvoj održivih politika i mehanizama finansiranja za unapređenje energetske efikasnosti stambenog sektora u opštinama/gradovima;

2.     Analiza postojećih mehanizama finansiranja, sposobnosti i praksi za unapređenje energetske efikasnosti stambenog sektora u opštinama/gradovima;

3.     Izrada politika i mehanizama finansiranja za unapređenje energetske efikasnosti stambenog fonda u opštinama/gradovima;

Prikupljanje i verifikacija podataka u Informacioni sistem energetske efikasnsoti javnih objekata (EMIS) za 1500 javnih zgrada

UNDP

Jul 2022 – Sep. 2023

1.     Pregled i analiza podataka koji se odnose na javne zgrade koji su već unesene u EMIS, uz pripremu odgovarajućeg izvještaja.

2.     Na osnovu nalaza prethodne analize i odobrene metodologije, obiđeno je 200 javnih zgrada koje su već unesene u EMIS sistem, provjereni podaci i izvršen odgovarajući proces osiguranja i kontrole kvaliteta, uz prikupljanje svih podataka za koje je utvrđeno da nisu tačno prikupljeni, te ponovo upisan u EMIS.

3.     Obrazac i uputstvo za prikupljanje podataka za nove javne zgrade i njihovo unošenje u EMIS, na osnovu analize i rezultata terenskih posjeta.

4.     Organizuju se i sprovode terenske posjete 1300 javnih zgrada koje nisu registrovane u EMIS-u, u cilju prikupljanja potrebnih podataka na osnovu kreiranog šablona i uputstva. Prikupljeni podaci se sastoje od svih podataka koji su neophodni za tačnu funkcionalnost EMIS-a da ispuni sve zahtjeve.

5.     Konačni izvještaj, koji sadrži informacije o svim izvedenim aktivnostima, sve prikupljene podatke i inpute.

„Green Kick“

Evropska klimatska inicijativa (EUKI) Njemačkog federalnog ministarstva ekonomskih poslova i klimatske akcije (BMWK).

Decembar 2023 - Mart 2026

Povećanje uticaja civilnog društva u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji na zakonodavstvo u oblasti dekarbonizacije i ublažavanja posljedica klimatskih promjena, razvojem kapaciteta, poboljšanjem saradnje organizacija civilnog društva sa jedinicama lokalne samouprave, i kampanjom regionalne GEAR mreže.

GreenWorks

Uticaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta

uz sufinansiranje projekta od strane Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK i Grada Cazina

 

Delegacija Evropske komisije u Sarajevu (Program podrške civilnom društvu i medijima u BiH – Podrška postojećim i novoosnovanim mrežama OCD-a u različitim oblastima);

 

Jan 2021 – Okt 2023

1.     Uspostavljen “GreenWorks” koji se sastoji od lokalnih OCD i postojećih bh. mreža za razvoj i promociju rješenja čistog zraka i zemljišta;

2.     Unaprijeđeni kapaciteti najmanje 45 lokalnih OCD za zelena rješenja u zaštiti zemljišta i zraka, učešće u donošenju odluka, zagovaranje i lobiranje te praćenje javnih politika, upoznavanje sa dobrom praksom EU i dostupnim mehanizmima i djelovanjem civilnog sektora u ovoj oblasti;

3.     Studija o uticaju grijanja na ugalj u stambenom sektoru na zagađenje zraka na području Tuzlanskog kantona i negativni uticaji poljoprivredne proizvodnje na zagađenje zemljišta u Lijevče polju, šira regija Banja Luke, (općine Gradiška i Laktaši);

4.     Razvijen koncept za uvođenje finansijskih mehanizama unutar institucija javnog sektora u svrhu smanjenja zagađenja zraka i zemljišta;

5.     “GreenWorks” promoviran u BiH kroz aktivnosti mreže, te podizanje svijesti javnosti o negativnom uticaju fosilnih goriva i poljoprivredne proizvodnje na okoliš – zagađenje zraka i zemljišta, provođenje ekoloških reformi uz postupno ukidanje uglja u grijanju domaćinstava u Tuzlanskom kantonu i smanjenje zagađenja poljoprivrednog zemljišta u Republici Srpskoj;

6.     Poboljšana saradnja OCD iz “GreenWorks” sa lokalnim, kantonalnim, entitetskim i državnim vlastima u otvorenom i konstruktivnom institucionalnom dijalogu.

Tehnička asistencija u toku tenderske procedure i nadzor pri rekonstrukciji sistema javne rasvjete i javnih objekata

UNDP BiH

2023

1.     Revizija i verifikacija predmjera i predračuna radova te projektne tehničke dokumentacije za projekte poboljšanja energijske efikasnosti sistema javne rasvjete

2.     Izrada predmjera i predračuna radova te projektne tehničke dokumentacije za projekte poboljšanja energijske efikasnosti sistema javne rasvjete i/ili zgrada javne namjene

3.     Učešće u radu projektnog tima zaduženog za nabavke (uključujući evaluaciju ponuđača) unutar projekata poboljšanja energijske efikasnosti sistema javne rasvjete i/ili zgrada javne namjene

4.     Učešće u radu projektnog tima zaduženog za nabavke unutar projekata poboljšanja energijske efikasnosti sistema javne rasvjete i/ili zgrada javne namjene

5.     Učešće u radu projektnog tima zaduženog za implementaciju infrastrukturnih projekata poboljšanja energijske efikasnosti sistema javne rasvjete i/ili zgrada javne namjene

Dekarbonizacija stambenog fonda u Bosni i Hercegovini - EE Info sesije

UNDP

Oktobar 23 - Januar 2024

Provođenje edukativnih radionica i prezentacija za 36 gradova u BiH u vezi sa studijama EE stambenog sektora i mehanizmima finansiranja mjera EE u stambenom sektoru

Inovativnim umom do ICT pametnih škola (PAMETNE ŠKOLE 2)

CRP je vodeći partner, odgovoran za realizaciju cjelokupnog projekta

Ostali partneri:

Vlada Tuzlanskog kantona (BiH);

Brodsko-posavska županija (HR);

 

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske (ARR) u okviru INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje BiH – Hrvatska – Crna Gora 2014-2020

Okt 2020 – Oktobar 2023

1.     Pripremanje, ugovaranje i praćenje energetske obnove (realizacija infrastrukturnih EE-mjera) na 26 školskih objekata na području TK;

2.     Pripremanje, ugovaranje i praćenje ugradnje fotonaponskih solarnih sistema na 8 školskih objekata u TK;

3.     Pripremanje i praćenje ugradnje fotonaponskih solarnih Sistema na 15 školskih objekata u BPŽ;

4.     Edukacija učenika osnovnih škola putem pozorišne predstave o energetskoj efikasnosti;

5.     Edukacija učenika srednjih škola putem takmičenja u igranju video-igrica na temu energetske efikasnosti;

6.     Prekogranično takmičenje osnovnih I srednjih škola u TK I BPŽ u štednji energije promjenom ponašanja (ne-investicijskim mjerama);

7.     Instaliranje centralnog Sistema za upravljanje energijom (CEMS) na dvije škole-pobjednice takmičenja (jedna u TK, jedna u BPŽ);

8.     Organiziranje 2 prekogranične obuke za energetske menadžere;

9.     Promocija EE&OIE putem:

-organiziranja ceremonija otvaranja EE-obnovljenih škola, održavanje susreta predstavnika TK I BPŽ, I održavanje finalnog foruma o EE&OIE;

10.  -Intenzivno praćenje svih projektnih aktivnosti I rezultata na web- I fb-stranicama svih projektnih partnera, I uključivanjem audio-vizuelnih I elektronskih medija

Kontrola kvaliteta 12 energijskih audita

UNDP

Novembar 2023 - Februar 2024

Kontrola kvaliteta 12 energijskih audita, 5 u FBiH i 7 u RS. Revizija energijskih audita se odnosila na audite javnih objekata.

Elaborat o energetskim karakteristikama zgrade

Ministarstvo privrede TK

April - Juli 2023

Elaborat o energetskim karakteristikama zgrade Mašinskog fakulteta u okviru Kampusa Univerziteta u Tuzli

Analiza spremnosti tržišta za provedbu zelenih javnih nabava

UNDP >> nLogic doo

Oktobar - Decembar 2023

Aktivnost Analiza spremnosti tržišta za implementaciju zelenih javnih nabavki koju provodi konzorcij kompanija, pod okvirom projekta "Zeleni ekonomski razvoj“ kojeg finansira Švedska, a provodi UNDP u partnerstvu sa domaćim organima vlasti, ima za cilj procijeniti trenutne tržišne uslove u Bosni i Hercegovini u kontekstu zelenih javnih nabavki (GPP). Ovo uključuje sveobuhvatnu procjenu stanja u tri specifična sektora: (1) projektovanje, izgradnja, obnova i upravljanje zgradama; (2) Nabavka električne energije sa akcentom na 100% zelenu energiju; i (3) sistemi javne/cestovne rasvjete i saobraćajne signalizacije.

 

62 energetska pregleda za vlasnike individualnih stambenih kuća u okviru poziva Grada Tuzla

Privatni investitori

 

Juni-juli 2023

Izrada arhitektonskog dijela, tehno-ekonomske analize i KI expert za detaljne energijske audite.

Istraživanje svjesnosti javnih institucija o prirodnim katastrofama i načinima osiguranja

UNDP

Oktobar - Novembar 2022

1.     Identifikacija ključnih aktera u javnom sektoru u BiH.

2.     Provođenje istraživanja sa minimalno 150 aktera iz javnog sektora.

3.     Priprema izvještaja i dostavljanje sistematizovanih podataka sa odgovorima ispitanika iz javnog sektora.

Priprema podataka i podloga neophodnih za izradu mapa rizika od poplava za tri bujična vodotoka u gradu Tuzla

Zavod za vodoprivredu doo Bijeljina

Mart 2022.

Prikupljanje, sistematizacija i dostava podataka i podloga o domaćinstvima i materijalnim dobrima koja se nalaze u okviru definisanog opsega plavljenja, uključujući formiranje i popunjavanje geoprostorne baze sa preglednim tabelarnim prikazom ugroženih materijalnih dobara.

34 energetska pregleda za vlasnike individualnih stambenih kuća u okviru poziva Grada Tuzla

Privatni investitori

 

Juni-juli 2022

Izrada arhitektonskog dijela, tehno-ekonomske analize i KI expert za detaljne energijske audite.

Tehnička podrška uvođenju ESCO finansijskih mehanizama u BiH

 

UNDP BiH

Aug 2021 - Aug 2022

1.     Izvještaj o pruženoj savjetodavnoj podršci, tehničkoj pomoći i nadzoru pripreme, dizajna i implementacije ESCO pilot projekata u FBiH i RS

2.     Učešće u izradi knjigovodstvenih modela za ESCO projekte u FBiH i RS kod privatnog i javnog partnera

3.     Izvještaj o finansijskoj i operativnoj strukturi i propisima za integraciju ESCO mehanizma finansiranja u FBIH i RS

4.     Izvještaj o modalitetu korištenja sredstava domaćih i međunarodnih donatora i banaka za implementaciju ESCO projekata u FBiH i RS

5.     Izvještaj o razvoju i realizaciji obuke lokalnih aktera za finansijsko upravljanje ESCO projektima

Tehnička asistencija u toku tenderske procedure i nadzor pri rekonstrukciji sistema javne rasvjete i javnih objekata

UNDP BiH

Maj-Januar 2023

1.     Revizija i verifikacija predmjera i predračuna radova te projektne tehničke dokumentacije za projekte poboljšanja energijske efikasnosti sistema javne rasvjete

2.     Izrada predmjera i predračuna radova te projektne tehničke dokumentacije za projekte poboljšanja energijske efikasnosti sistema javne rasvjete i/ili zgrada javne namjene

3.     Učešće u radu projektnog tima zaduženog za nabavke (uključujući evaluaciju ponuđača) unutar projekata poboljšanja energijske efikasnosti sistema javne rasvjete i/ili zgrada javne namjene

4.     Učešće u radu projektnog tima zaduženog za nabavke unutar projekata poboljšanja energijske efikasnosti sistema javne rasvjete i/ili zgrada javne namjene

5.     Učešće u radu projektnog tima zaduženog za implementaciju infrastrukturnih projekata poboljšanja energijske efikasnosti sistema javne rasvjete i/ili zgrada javne namjene

Razvoj održivih mehanizama politike i finansiranja za poboljšanje energetske efikasnosti stambenog sektora u gradovima Banja Luka i Tuzla

UNDP BiH

Avg. 2020 – Apr. 2022

1.     Analiza relevantnog pravnog okvira u Republici Srpskoj I Federaciji BiH koji utiču na razvoj održivih mehanizama politike I finansiranja za poboljšanje energetske efikasnosti stambenog sektora u gradovima Banja Luka I Tuzla;

2.     Analiza postojećih mehanizama finansiranja, mogućnosti I praksi za poboljšanje energetske efikasnosti stambenog sektora u gradovima Banja Luka I Tuzla;

3.     Izrada nacrta mehanizama politike I finansiranja za poboljšanje energetske efikasnosti stambenog fonda u gradovima Banja Luka I Tuzla

Plan energijske efikasnosti na području Tuzlanskog kantona za period 2022-2024

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK

Juni-Septembar 2022

Izrada Plana energijske efikasnosti na području Tuzlanskog kantona za period 2022-2024

Fotonaponska elektrana Rainci Donji

En-union doo

Avgust - Septembar 2022

Izrada projektne dokumentacije za fotonaponsku elektranu Rainci Donji

Energijski auditi Odžak

nLogic doo

juli 2022

Izrada arhitektonskog dijela, tehno-ekonomske analize i KI expert za detaljne energijske audite Općine Odžak

Verzija na engleskom jeziku

Vodič za investitore TK

Ministarstvo privrede TK

Novembar - Decembar 2022

Izrada engleske verzije Vodiča za investitore TK uključujući prevod, prilagođavanje i dizajn.

Fotonaponska elektrana Robna kuća Tuzlanka

En-union doo

Septembar-Novembar 2022

Izrada idejnog projekta fotonaponske elektrane Robna kuća Tuzlanka

GEAR – Zelena ekonomija za razvoj regiona

Evropska komisija

Mar 2018 – Mar 2021

Aktivnosti u cjelokupnom projektu:

1.     Formiranje regionalne mreže lokalnih OCD za razvoj I promociju zelene ekonomije

2.     Jačanje kapaciteta članica mreže (treninzi);

3.     Upoznavanje članica mreže sa dobrim praksama zelene ekonomije u EU;

4.     Realizacija grantova dodijeljenih članicama mreže;

5.     Promocija zelene ekonomije I poduzetništva u zemljama članica mreže;

6.     Izrada studije o razvoju zelene ekonomije I smjernica za uvođenje zelene ekonomije u politike I planove;

7.     Poboljšanje saradnje članica mreže sa lokalnim I državnim organima u oblasti zaštite životne sredine

Obuka o energetskoj efikasnosti u okviru projekta I.N.G.R.I.D. Velika Kladuša

Općina Velika Kladuša

Nov-Dec. 2021

1.     Razviti, pripremiti i izraditi plan za jednodnevnu edukaciju u trajanju od 4 sata za 30 školskih nastavnika /profesora,

2.     Osmisliti, pripremiti i provesti jednodnevnu edukacije u trajanju od 4 sata za 30 školskih nastavnika/profesora

3.     Razviti, pripremiti i izraditi plan za jednodnevnu edukaciju u trajanju od 4 sata za 20 arhitekata i predstavnika 50 građevinskih firmi,

4.     Osmisliti, pripremiti i provesti jednodnevne edukacije u trajanju od 4 sata za 20 arhitekata i 50 predstavnika građevinskih firmi,

5.     Dostaviti izvještaj u pisanoj i elektronskoj formi

Izrada studija energetske efikasnosti cjelokupnog stambenog fonda Tuzlanskog kantona i posebnih studija za gradove/općine Tuzla, Doboj Istok, Lukavac, Tešanj, Bihać, Banovići i Maglaj; i analizu potrošnje energije u malim i srednjim preduzećima Tuzlanskog kantona i mogućnosti za poboljšanje njihove energetske efikasnosti;

UNDP BiH

Jun-Dec. 2021

1.     Izraditi metodologiju za izradu svake općinske/gradske/kantonalne Studije stambenog sektora i svake kantonalne analize sektora MSP-a;

2.     Izrada Studije stambenog sektora Tuzlanskog kantona; Izrada Studije stambenog sektora grada Tuzla; Izrada Studije stambenog sektora općine Doboj Istok; Izrada Studije stambenog sektora općine Lukavac; Izrada Studije stambenog sektora općine Tešanj; Izrada Studije stambenog sektora općine Banovići; Izrada Studije stambenog sektora grada Bihać; Izrada Studije stambenog sektora općine Maglaj;

3.     Izrada Studije energijske efikasnosti sektora malih i srednjih preduzeća na području Tuzlanskog kantona.

Tehnička asistencija u toku tenderske procedure i nadzor pri rekonstrukciji sistema javne rasvjete i javnih objekata

UNDP BiH

Maj-Dec. 2021

1.     Revizija i verifikacija predmjera i predračuna radova te projektne tehničke dokumentacije za projekte poboljšanja energijske efikasnosti sistema javne rasvjete

2.     Izrada predmjera i predračuna radova te projektne tehničke dokumentacije za projekte poboljšanja energijske efikasnosti sistema javne rasvjete i/ili zgrada javne namjene

3.     Učešće u radu projektnog tima zaduženog za nabavke (uključujući evaluaciju ponuđača) unutar projekata poboljšanja energijske efikasnosti sistema javne rasvjete i/ili zgrada javne namjene

4.     Učešće u radu projektnog tima zaduženog za nabavke unutar projekata poboljšanja energijske efikasnosti sistema javne rasvjete i/ili zgrada javne namjene

5.     Učešće u radu projektnog tima zaduženog za implementaciju infrastrukturnih projekata poboljšanja energijske efikasnosti sistema javne rasvjete i/ili zgrada javne namjene

Podrška Tuzlanskom kantonu za energetsku obnovu javnih zgrada koje su u kantonalnoj nadležnosti

UNDP BiH

Nov 2020 – Feb. 2021

Izrada programa energetske obnove javnih zgrada na području Tuzlanskog kantona;

 

Izrada akcionih planova za održivu energiju i klimu (engl. Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP) za opštine Petrovo i Stanari

UNDP BiH

Mart 2021 – Maj 2021

1.     Prijavljivanje opština na web-platformu Sporazuma gradonačelnika (engl. Covenant of Mayors – CoM);

2.     Za svaku opštinu: Izrada inventure emisija stakleničkih gasova, za baznu godinu I za trenutno stanje;

3.     Za svaku opštinu: Uspostava ciljeva za smanjenje emisija stakleničkih gasova do 2030. Godine, I izrada programa mjera energetske efikasnosti za postizanje tih ciljeva;

4.     Za svaku opštinu: Izrada procjene rizika na klimatske promjene, I izrada programa mjera I aktivnosti za ublažavanje posljedica klimatskih promjena;

Za svaku opštinu: Dostava SECAP dokumenata na web-platformu Sporazuma gradonačelnika

Izrada Vodiča za investitore Tuzlanskog kantona

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona

Dec. 2021

1.     Priprema vizualnog idejnog rješenja Vodiča za investitore TK

2.     Priprema dokumenta sa sljedećim sadržajem: geostrateški položaj Tuzlanskog kantona, poslovno okruženje, poslovni sektori, investicioni profil, strateški projekti Tuzlanskog kantona i dr.

Izrada detaljnih energetskih pregleda za 10 objekata javne namjene u Republici Srpskoj

UNDP BiH

Dec. 2018 – Feb. 2020

1.     Vršenje svih neophodnih terenskih snimanja stanja na svakom od 45 objekata sa liste objekata koju je dostavio UNDP;

2.     Izrada svih neophodnih tehničkih I ekonomskih proračuna I analiza;

3.     Izrada finalnih verzija svih elaborata uključujući njihov dizajn I štampu

Tehnička podrška na uspostavljanju nacionalnog investicijskog okvira za finansiranje mjera EE u javnom sektoru

UNDP BiH

Jun 2019 - Avg. 2020

1.     Izrada detaljnog plana rada za izvršavanje zadataka ovog TOR-a i saradnja sa međunarodnim savjetnikom

2.     Izraditi nacrt dizajna svih finansijskih aspekata nacionalnog investicijskog okvira za finansiranje mjera EE u javnom sektoru

Izrada akcionih planova za održivu energiju i klimu (engl. Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP) za 19 gradova i općina

UNDP BiH

Avg. 2019 – Jun 2020

1.     Prijavljivanje svih 19 Gradova I Općina na web-platformu Sporazuma gradonačelnika (engl. Covenant of Mayors – CoM);

2.     Za svaku općinu /grad: Izrada inventure emisija stakleničkih gasova, za baznu godinu I za trenutno stanje;

3.     Za svaku općinu /grad: Uspostava ciljeva za smanjenje emisija stakleničkih gasova do 2030. Godine, I izrada programa mjera energetske efikasnosti za postizanje tih ciljeva;

4.     Za svaku općinu /grad: Izrada procjene rizika na klimatske promjene, I izrada programa mjera I aktivnosti za ublažavanje posljedica klimatskih promjena;

5.     Za svaku općinu /grad: Dostava SECAP dokumenata na web-platformu Sporazuma gradonačelnika

Izrada Operativnog plana energetske efikasnosti za Federaciju BiH

UNDP BiH

Maj 2020 – Juli 2020

Izrada svih elemenata Operativnog plana energetske efikasnosti Federacije BiH u skladu sa važećim zakonodavstvom

Uspostavljanje sistema monitoringa i evaluacije indikatora adaptacije na klimatske promjene

UNDP BiH

Jul 2020 – Dec. 2020

1.     Izrada detaljnog plana rada I njegovo odobravanje od strane radne grupe I UNDP-a;

2.     Izrada prvog nacrta SOP-a na bazi ulaznih podataka od radne grupe I UNDP-a I njegovo predstavljanje na prvoj radionici zainteresiranih strana;

3.     Izrada drugog nacrta SOP-a I njegovo predstavljanje na drugoj radionici zainteresiranih strana;

4.     Obezbjeđenje ulaznih podataka za M&E okvir I njegovo predstavljanje na trećoj radionici zainteresiranih strana

Izrada detaljnih energetskih pregleda za 8 objekata javne namjene u Federaciji BiH

UNDP BiH

April 2020 – Jul 2020

1.     Izrada detaljnog energetskog pregleda objekata

2.     Izrada energetskog certifikata objekta;

3.     Investicijska procjena provedbe predloženih mjera poboljšanja energetskih svojstava za svaki pojedini objekat

Izrada akcionih planova za održivu energiju i klimu (engl. Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP) za gradove i opštine u RS

UNDP BiH

Okt 2019 – Maj 2020

1.     Izrada upitnika za inventar emisija CO2 u oblastima potrošnje energije u javnim zgradama, sistemima javne rasvjete, vodosnabdijevanja, odvodnje i tretmana otpadnih voda;

2.     Na bazi upitnika priprema baze podataka putem koje će biti računate emisije CO2 u oblastima potrošnje energije u javnim zgradama, sistemima javne rasvjete, vodosnabdijevanja, odvodnje i tretmana otpadnih voda;

3.     Prezentacija i davanje uputstva predstavnicima opštinskih/gradskih SECAP radnih timova za popunjavanje upitnika za inventar emisija CO2 u relevantnim oblastima;

4.     Osiguravanje kontinuirane podrške, sugestija, mentorstva i pomoć opštinskim/gradskim SECAP radnim timovima tokom prikupljanja podataka u relevantnim oblastima.

Usluga energetskog pregleda za predškolske objekte – vrtić “Ježeva kućica”

Grad Banja Luka

Jun 2020 – Jul 2020

Izrada detaljnog energetskog pregleda

Izrada Plana energijske efikasnosti na području Tuzlanskog kantona 2019.-2021.

Ministarstvo prostornog uređenja I zaštite okolice Tuzlanskog kantona

Okt 2019 – Jul 2020

Izrada Plana primjenom zahtijevane metodologije.

Usluga izrade stručnog mišljenja – elaborata za izdvajanje stana iz Sistema grijanja energijske cjeline sa proračunom gubitka topline za stan koji se izdvaja i sve susjedne stanove

Centralno grijanja d.d. Tuzla

Nov 2020 – Dec. 2020

1.     Provođenje odgovarajućih proračuna;

2.     Izrada dokumenta stručnog mišljenja i preporuka.

Inovativnim umom do pametnih škola (PAMETNE ŠKOLE)

CRP je vodeći partner, odgovoran za realizaciju cjelokupnog projekta

Ostali partneri:

Vlada Tuzlanskog kantona (BiH);

Brodsko-posavska županija (HR);

NVO Zelena akcija, Zagreb (HR);

NVO Brodsko ekološko društvo (HR)

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske (ARR) u okviru INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje BiH – Hrvatska – Crna Gora 2014-2020)

Jun 2017 – Avg. 2019

1.     Pripremanje, ugovaranje i praćenje energetske obnove (realizacija infrastrukturnih EE-mjera) na 6 školskih objekata na području TK;

2.     Prekogranično takmičenje osnovnih I srednjih škola u TK I BPŽ u štednji energije promjenom ponašanja (ne-investicijskim mjerama);

3.     Instaliranje solarnog PV sistema I opremanje školske OIE laboratorije, na dvije škole-pobjednice takmičenja (jedna u TK, jedna u BPŽ);

4.     Prekogranično takmičenje mladih inovatora u TK I BPŽ;

5.     Organiziranje 7-dnevnog kampa mladih inovatora za 20 najbolje rangiranih inovatora (10 iz TK I 10 iz BPŽ);

6.     Organiziranje 2 prekogranične obuke za energetske menadžere;

7.     Promocija EE&OIE putem:

·      organiziranja ceremonija otvaranja svake EE-obnovljene škole, sa pratećim okruglim stolovima o koristima ove obnove; Organiziranje 2 solarna festivala;

·      održavanje 2 finalna foruma o EE&OIE;

·      intenzivno praćenje svih projektnih aktivnosti I rezultata na web- I fb-stranicama svih projektnih partnera, I uključivanjem audio-vizuelnih I elektronskih medija

Integracija klimatskih promjena u program smanjenja rizika od poplava u slivu rijeke Vrbas

UNDP BiH

Apr. 2018 – Jan 2019

1.     Izrada GIS modela za poplavne gubitke /štete;

2.     Prikupljanje ulaznih podataka za izradu sheme osiguranja od poplava /podrška realizaciji pilot-sheme za osiguranje od poplava u BiH;

3.     Izrada ekonomskih studija u svrhu podrške određivanju strukturnih I ne-strukturnih opcija u program upravljanja rizicima od poplava;

4.     Izrada dokumenta tehničkih I netehničkih smjernica za sve studije izrađene u okviru ovog programa UNDP-a;

5.     Izrada finalnog izvještaja konsultanta, sa opisom procesa, korištene metodologije, glavnih rezultata I naučenih lekcija

Izrada studije energetske efikasnosti za 800 objekata javne namjene u BiH (450 u FBiH i 350 u RS)

UNDP BiH u okviru GED programa

Maj 2018 – Sep. 2018

Uz aneks: do Feb. 2019

1.     Finaliziranje metodologije izrade studije;

2.     Uključenje svih relevantnih institucija u proces prikupljanja podataka;

3.     Osiguranje dostave zahtijevanih podataka;

4.     Ekspertska obrada dostavljenih podataka;

5.     Finalizacija dokumenta studije

Podrška razvoju kapaciteta aktera u javnom i komercijalnom sektoru građevinarstva u realizaciji energetske efikasnosti u zgradarstvu u BiH

Deutche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Jun 2018 – Jun 2019

1.     Izrada programa edukacije (metodologija i CV) za obuku aktera u javnom i komercijalnom sektoru građevinarstva u realizaciji energetske efikasnosti u zgradarstvu u BiH;

2.     Realizacija programa edukacije, u obliku serije treninga u Republici Srpskoj i Federaciji BiH za:

a.     Firme /pojedince koje se bave projektovanjem;

b.    Firme /pojedince koje se bave revizijom projektne dokumentacije;

c.     Uposlenike organa vlasti odgovornih za izdavanje građevinskih dozvola;

d.    Firme izvođače građevinskih radova;

e.     Firme /pojedince koji vrše nadzor nad izvođenjem građevinskih radova;

f.      Članove komisija za tehnički prijem objekata

Provođenje istraživanja o spremnosti plaćanja osiguranja od šteta prouzrokovanih poplavama i ostalim prirodnim katastrofama

UNDP BiH

Dec. 2018 – Feb. 2019

1.     Pripreme istraživanja (odrediti ispitanike, izrada upitnika za anketiranje);

2.     Terenski rad, tj. anketiranje predstavnika ciljnih grupa (agrarna domaćinstva, javni sektor, poslovni sektor, stambeni sektor) o njihovoj spremnosti plaćanja osiguranja u BiH;

3.     Statistička obrada podataka i analiza rezultata;

4.     Izrada preporuka i prijedloga shema osiguranja od poplava /prirodnih katastrofa

Podrška povratnicima u zapadnoj BiH u postizanju energetske neovisnosti

Češka razvojna agencija, Češka Republika, Prag

(Sep. 2017 – Mar 2019)

Ugovor za 2019. godinu

Jul 2019 – Dec. 2019

1.     Transparentan izbor korisničkih porodica u općinama Bosansko Grahovo, Drvar, Bihać, Glamoč, Drinić, i Bosanski Petrovac;

2.     Tehnička procjena postojećeg stanja na kućama odabranih korisnika, i izrada tehničke dokumentacije sa specifikacijama potrebnog materijala za postavljanje solarnih termalnih kolektora i fotonaponskih sistema;

3.     Edukacija lokalnih poduzetnika u izradi, instalaciji i koristima korištenja solarnih Sistema;

4.     Edukacija učenika osnovnih škola o osnovnim principima korištenja OIE sa fokusom na solarnu energiju

5.     Promocija projekta I OIE

Izrada akcionih planova energetske efikasnosti za period 2019 – 2021, za Bosnu i Hercegovinu, Federaciju BiH i Republiku Srpsku

Deutche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Avg. 2019 – Dec. 2019

1.     Određivanje numeričkih ciljeva povećanja energetske efikasnosti, korištenjem LEAP softverskog modela;

2.     Izvještavanje o svim programima, mjerama I aktivnostima realizovanim u period 2016-2018;

3.     Utvrđivanje programa I mjera za sektore finalne potrošnje, te sektore energetske transformacije, prenosa I distribucije mrežne energije;

4.     Određivanje raspodjele ciljeva u okviru svih programa I mjera;

5.     Izrada svih neophodnih priloga

Napomena: Sve gore navedeno potrebno je realizovati za: Bosnu I Hercegovinu (NEEAP BiH 2019-2021), Federaciju BiH (EEAPFBiH 2019-2021) I Republiku Srpsku (APEE RS 2019-2021), I to u skladu sa zahtjevima Sekretarijata Energetske zajednice I u koordinaciji sa procesom izrade Nacionalnog akcionog plana BiH za održivu energiju I klimu do 2030. Godine (NECP)

Usluga izrade studije energetske efikasnosti za 44 zgrade javne namjene u BiH

UNDP BiH Dec. 2018 – Jan 2019

1.     Prikupljanje podataka na terenu i popunjavanje upitnika za dodatne 22 zgrade javne namjene;

2.     Učešće u provjeri, proračunu I unosu podataka u baze

Izrada detaljnih energetskih pregleda za 30 objekata javne namjene u Federaciji BiH

UNDP BiH

April 2019 – FEB 2020

1.     Izrada detaljnog energetskog pregleda objekata

2.     Izrada energetskog certifikata objekta;

3.     Investicijska procjena provedbe predloženih mjera poboljšanja energetskih svojstava za svaki pojedini objekat

Priprema i realizacija edukacijskog programa “Kako finansirati mjere energetske efikasnosti za općine, javne objekte, javne usluge i MSP kroz Revolving fond”

UNDP BiH

Okt 2018 – Dec. 2018

 

1.     Učešće u pripremi i izradi programa seminara;

2.     Razvoj i prezentiranje opšteg dijela seminara;

3.     Regrutiranje učesnika seminara;

4.     Organizacija seminara;

5.     Održavanje predavanja (projekat obuhvata održavanje seminara u 10 BiH gradova (6 u FBiH I 4 u RS);

6.     Moderiranje seminara;

7.     Održavanje predavanja;

Izrada detaljnih energetskih pregleda za 75 objekata javne namjene u Republici Srpskoj

UNDP BiH

Dec. 2018 – Jun 2019

4.     Izrada detaljnog energetskog pregleda objekata

5.     Izrada energetskog certifikata objekta;

6.     Investicijska procjena provedbe predloženih mjera poboljšanja energetskih svojstava za svaki pojedini objekat

Izrada i realizacija programa obuke za kantone o izradi kantonalnih planova energetske efikasnosti

Deutche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Dec. 2017 – Maj 2018

Uz aneks: do jun 2018

1.     Izrada metodologije za izradu kantonalnih akcionih planova energetske efikasnosti;

2.     Provođenje obuke (serije radionica) za obuku predstavnika svih 10 kantona o izradi kantonalnih akcionih planova energetske efikasnosti

Izrada akcionog plana energetske efikasnosti za zgrade javne namjene u direktnoj nadležnosti Vlade Kantona Sarajevo, u saradnji sa nadležnim kantonalnim institucijama

UNDP BiH u okviru GED programa

Nov 2017 – Mar 2018

1.     Organiziranje I vođenje svih potrebnih sastanaka sa relevantnim ministarstvima I ostalim predstavnicima Vlade KS;

2.     Prikupljanje svih podataka neophodnih za izradu Akcionog plana, od odgovarajućih predstavnika Vlade KS;

3.     Izrada nacrta akcionog plana;

4.     Izrada finalnog dokumenta

Izrada studije o efektima energetske efikasnosti na društveni razvoj i integraciju načela rodne ravnopravnosti

 

 

UNDP BiH

(Sep. 2017 – Dec. 2017)

Uz aneks: do Jun 2018

1.     Izrada metodologije za izradu Studije;

2.     Prikupljanje potrebnih podataka za više od 80 javnih objekata na kojima su u okviru GED projekta realizirane infrastrukturne mjere energetske efikasnosti, putem terenskih posjeta, popunjavanja upitnika, I fokus grupa;

3.     Izrada filmskih verzija četiri individualne priče, odabrane među kontaktiranim ispitanicima (ciljanim javnim objektima);

4.     Analiza prikupljenih podataka I izrada studije;

5.     Javna prezentacija Studije

Institucionalna podrška CRPu na jačanju kapaciteta u oblasti zaštite okoliša i EE

USAID CSSP Programa (Civil Society Support Program)

Jun 2014 – Jun 2018

 

 

1.     Jačanje EFEKT mreže za okolišno prihvatljivu energiju;

2.     Kampanje prema državnim /entitetskim nivoima vlasti za usvajanje relevantne legislative u oblastima EE I OIE;

3.     Kampanje prema općinama /gradovima /kantonima za izradu akcionih planova energetske efikasnosti;

4.     Kampanje prema građanima – održavanje redovnih godišnjih eko-seminara za građane Tuzle, Banja Luke I Mostara

5.     Nabavka materijalno-tehničkih sredstava potrebnih za kvalitetan rad CRP-a u oblastima EE I OIE;

6.     Edukacije uposlenika CRP-a u raznim oblastima potrebnim za kvalitetnu realizaciju programa I komercijalnih ugovora I projekata

Usluge tehničke podrške u procesu izrade programa za poboljšanje energetske efikasnosti Općine Ilidža

nLogic doo Sarajevo

Avg. 2018

Usluge tehničke podrške u procesu izrade programa za poboljšanje energetske efikasnosti Općine Ilidža

Usluge u okviru programa povećanja energetske efikasnosti u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji BiH

ZEDA doo – Zenička razvojna agencija

Maj 2018 – Dec. 2018

1.     Obilazak općina i pružanje dodatne tehničke asistencije za uključivanje objekata u smislu proračuna ušteda po objektima i pregledu ušteda.

Pružanje usluga izrade programa poboljšanja energijske jedinica lokalne samouprave u segmentu zgradarstva

Deutche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Nov 2017 – Maj 2018

1.     Izrada ekspertski obrađene baze podataka za 20 lokalnih zajednica u BiH;

2.     Izrada plana potrebnih investicija sa proračunom

3.     Obilazak općina I pružanje dodatne tehničke asistencije za uključivanje objekata u smislu proračuna ušteda po objektima I pregledu ušteda

Izrada i realizacija programa obuke za kantone o izradi kantonalnih planova energetske efikasnosti

Deutche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Dec. 2017 – Maj 2018

1.     Izrada metodologije za izradu kantonalnih akcionih planova EE;

2.     Provođenje obuke (serije radionica) za obuku predstavnika svih 10 kantona o izradi kantonalnih akcionih planova EE

Unapređenje i nadgradnja raspodjele indikativnih ciljeva za uštedu finalne energije Federacije BiH po kantonima, i formata kantonalnog akcionog plana energetske efikasnosti

Deutche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Maj 2017 – Jun 2017

Aneks: Jun 2017-Avg 2017

 

1.     Unaprijediti I nadgraditi Raspodjelu indikativnih ciljeva za uštedu finalne energije u Federaciji BiH po kantonima, prema relevantnim kriterijima I validnim pokazateljima;

2.     Unaprijediti I nadgraditi format Kantonalnog akcionog plana energetske efikasnosti;

3.     Izraditi formate za:

a.     Opštinske programe poboljšanja EE u FBiH;

b.    Akcione planove energetske efikasnosti za opštine u RS;

c.     Izvještavanje o implementaciji opštinskih planova u FBiH;

d.    Izvještavanje o implementaciji akcionih planova u RS;

Praktični trening za izradu i korištenje sistema za proizvodnju električne energije (solarnog fotonaponskog sistema i vjetroturbina) za student BURCH Univerziteta u Sarajevu

Ambasada Češke Republike u BiH

Mar 2017 – Jun 2017

1.     Nabavka I instalacija solarnog PV Sistema I vjetroturbine na Studentskom paviljonu Burch Univerziteta, za proizvodnju električne energije za potrebe ovog paviljona;

2.     Nabavka I instalacija solarnog drveta I vjetroturbine, za edukativne svrhe;

3.     Održavanje radionica, praktične obuke I predavanja, od strane CRP-eksperata, za student BURCH Univerziteta

4.     Održavanje ceremonije otvaranja /postavljanja solarnog PV Sistema I medijska promocija

Izrada Studije energetske efikasnosti za 500 objekata javne namjene u Republici Srpskoj

 

UNDP BiH

Avg. 2016 – Mar 2017

1.     Finaliziranje metodologije izrade studije;

2.     Uključenje svih relevantnih institucija u proces prikupljanja podataka;

3.     Osiguranje dostave zahtijevanih podataka;

4.     Ekspertska obrada dostavljenih podataka;

5.     Finalizacija dokumenta studije

Izrada Studije energetske efikasnosti za 550 zgrada javne namjene u Federaciji BiH

UNDP BiH

Okt 2016 – Dec. 2016

 

1.     Finaliziranje metodologije izrade studije;

2.     Uključenje svih relevantnih institucija u proces prikupljanja podataka;

3.     Osiguranje dostave zahtijevanih podataka;

4.     Ekspertska obrada dostavljenih podataka;

5.     Finalizacija dokumenta studije

Provođenje detaljnih energetskih pregleda od strane licenciranih kompanija za složene energetske preglede na 17 javnih objekata u Republici Srpskoj, BiH

Urbis Centar doo

okt 2016 – Dec. 2016

 

1.     Vršenje terenskih mjerenja na lokacijama odabranih javnih objekata;

2.     Vršenje detaljnih energetskih pregleda svakog objekta;

3.     Izrada finalnih elaborata o energetskom pregledu za svaki objekat

Izrada akcionih planova energetske efikasnosti za:

Federaciju BiH;

Republiku Srpsku;

Bosnu I Hercegovinu;

za period 2016-2018 (u formatu Trećeg izvještaja energetske efikasnosti, propisanog od strane Sekretarijata Energetske zajednice)

Deutche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Maj 2016 – Dec. 2016

 

1.     Izrada nacrta navedenih dokumenata;

2.     Učešće na sastancima radnih grupa za Federaciju, Republiku Srpsku, I BiH;

3.     Izrada finalnih prijedloga dokumenata na osnovu preporuka I komentara navedenih radnih grupa;

Izrada tipologije javnih objekata u Bosni i Hercegovini, koja se sastoji od tipologija javnih objekata u:

·        BiH;

·        Federaciji BiH;

·        Republici Srpskoj

Uključujući provođenje popisa javnih objekata u BiH (uključujući Federaciju BiH, Republiku Srpsku, Brčko Distrikt)

UNDP BiH

Feb. 2016 – Mar 2017

 

 

1.     Formiranje početne strukture matrice tipološke klasifikacije javnih zgrada;

2.     Formiranje statistički validnog uzorka zgrada sa svim građevinsko-energetskim podacima neophodnim za vršenje potrebnih proračuna;

3.     Formiranje konačne strukture matrice tipološke klasifikacije javnih zgrada;

4.     Proračun prosječnih vrijednosti karakternih varijabli zgrada u okviru pojedinih tipova;

5.     Analiza zastupljenosti građevinsko-energetskih karakteristika statističkog uzorka u tipovima javnih zgrada;

6.     Izbor karakterističnih javnih zgrada za sve tipove definirane matricom;

7.     Proračun godišnje potrebne energije za grijanje tipskih zgrada u trenutnom stanju;

8.     Određivanje ukupne populacije javnih zgrada;

9.     Određivanje zastupljenosti tipova u ukupnoj populaciji javnih zgrada;

10.  Provođenje potrebnih statističkih analiza;

11.  Izrada konačne verzije studije/a

Usluge izrade prezentacija i predavanja na temu “Energetske karakteristike zgrada i mjere za njihovo poboljšanje” u okviru manifestacije “Energetski dani Bijeljina 2017”

Grad Bijeljina

 

Nov 2017

1.     Izrada prezentacije;

2.     Održavanje predavanja

Vršenje kompleksnih energetskih pregleda i izrada elaborata za 8 sistema javne rasvjete u BiH (Doboj Jug, Ključ, Prozor-Rama, Kiseljak, Maglaj, Široki Brijeg, Živinice, Žepče)

UNDP BiH

Maj 2017 – Jul 2017

1.     Vršenje terenskih mjerenja na lokacijama odabranih sistema javne rasvjete;

2.     Vršenje detaljnih energetskih pregleda svakog Sistema javne rasvjete;

3.     Izrada finalnih elaborate o energetskom pregledu za svaki sistem javne rasvjete

Pružanje usluga u okviru pripreme i realizacije edukacijskog programa “Kako finansirati EE-mjere za općine, javne objekte, javne usluge i MSP kroz Revolving fond”

UNDP BiH u

 

Jan 2017 – Nov 2017

1.     Učešće u pripremi I izradi programa seminara;

2.     Prezentiranje na seminarima u Bijeljini, Tuzli, Bihaću, Međugorju, Tesliću, Sarajevu, Mostaru I Višegradu

Izrada Studije energetske efikasnosti za 550 javnih objekata u Federaciji BiH

UNDP BiH

15.10.2016 – 31.12.2016

 

Informiranje svih institucija sa zadate liste o izradi studije, uključujući održavanje 9 info-radionica o načinu popunjavanja upitnika za dostavu potrebnih podataka o objektima;

Svakodnevna komunikacija s institucijama u cilju prikupljanja podataka;

Unos pristiglih podataka u proračunske baze;

Realizacija svih potrebnih proračuna;

Izrada finalne verzije studije u elektronskom obliku

Izrada Studije energetske efikasnosti za 500 javnih objekata u Republici Srpskoj

UNDP BH

22.8.2016 – 31.3.2017

Informiranje svih institucija sa zadate liste o izradi studije, uključujući održavanje 9 info-radionica o načinu popunjavanja upitnika za dostavu potrebnih podataka o objektima;

Svakodnevna komunikacija s institucijama u cilju prikupljanja podataka;

Unos pristiglih podataka u proračunske baze;

Realizacija svih potrebnih proračuna;

Izrada finalne verzije studije u elektronskom obliku

Organizacija Programa razvoja kapaciteta u oblasti energetske efikasnosti i energetskog menadžmenta, za praktičare, inženjere, i uposlenike građevinskih firmi

UNDP BiH

15.6.2016 – 30.11.2016

Organizacija dvodnevnih seminara u 6 gradova (4 u FBiH I 2 u RS), od čega svaki potpisnik ugovora organizuje seminar u 3 grada (CRP u Tuzli, Bihaću I Trebinju; CETEOR u Sarajevu, Mostaru I Banja Luci)

Glavne aktivnosti (svakog partnera, u okviru seminara na navedenim lokacijama) u okviru ovog ugovora su:

a.     Izrada programa seminara u raznim stručnim oblastima;

b.    Razvoj I prezentiranje opšteg dijela seminara;

c.     Izbor I regrutiranje spoljnjih predavača;

d.    Regrutiranje učesnika seminara;

e.     Realizacija medijske kampanje vezano za održavanje seminara na pojedinim lokacijama I općenito;

f.      Organizacija I realizacija operativno-logističkih aktivnosti;

g.    Moderiranje seminara

Izrada finalnih verzija prijedloga Akcionog plana energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini za period 2016-2018

Deutche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH;

13.6.2016 – 1.12.2016

 

Izrada finalnih verzija prijedloga Akcionog plana energetske efikasnosti u Bosni I Hercegovini za period 2016-2018, koji se sastoji od slijedećih dokumenata:

1.     Akcioni plan energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini za period 2016-2018 (APEE BiH 2016-2018) (koji se odnosi na oblasti energetske efikasnosti koje su u direktnoj nadležnosti: (i) organa vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, I (ii) Vlade Brčko Distrikta BiH; i slijedećih priloga u sastavu APEE BiH 2016-2018:

a.     Akcioni plan energijske efikasnosti u Federaciji BiH za period 2016-2018 (EEAPF 2016-2018); i

b.     Izmjene I dopune Akcionog plana energetske efikasnosti Republike Srpske za period do 2018.godine (Izmjene I dopune APEE RS do 2018)

Svi navedeni dokumenti se izrađuju u format zadatom od strane Sekretarijata energetske zajednice sa sjedištem u Beču

Revizija integrisanih strategija lokalnog razvoja opština Bosanska Krupa, Cazin, Bosanski Petrovac i Bužim

UNDP BiH

6.6.2016 – 30.9.2016

·      Analiza relevantne dokumentacije (dokumenti postojećih Integrisanih strategija lokalnog razvoja navedenih opština, izvještaji o evaluaciji ovih strategija, itd.);

·      Tehnička podrška relevantnim lokalnim akterima u izradi revidiranih Strategija;

·      Finalizacija nacrta Strategija;

·      Dovođenje finalnih verzija nacrta strategija na zahtijevani nivo kvaliteta

Analiza potreba poslodavaca za radnom snagom u poljoprivrednom i prerađivačkom sektoru regije Hercegovina za 2015.godinu; u okviru projekta “Podrška razvoju poljoprivrede u Hercegovini”

Udruženje građana “Nešto više” Sarajevo (sredstvima USAID-a);

18.5.2016  – 30.6.2016;

 

·      Ažuriranje postojeće baze podataka o poslodavcima poljoprivredne I vezane prehrambeno-prerađivačke industrije izrađene u 2015.godini;

·      Utvrđivanje trenutne zaposlenosti I potrebe poslodavaca za dodatnim zapošljavanjem radne snage;

·      Identificiranje potrebnih kvalifikacija za PPP sektor;

·      Ocjenjivanje mišljenja poslodavaca o kvalifikacijama raspoložive radne snage I obrazovne ponude regije Hercegovina;

·      Usvajanje odgovarajućih zaključaka I preporuka za usklađivanje ponude I potražnje na tržištu rada PPP sektora regije Hercegovina

Evaluacija lokalnih razvojnih strategija

UNDP 17.2.2016 – 31.3.2016

·      Analiza relevantne dokumentacije (dokumenti postojećih Integrisanih strategija lokalnog razvoja navedenih opština, izvještaji o evaluaciji ovih strategija, itd.);

·      Izrada evaluacionog izvještaja za navedene dokumente

Izrada Studije o “zelenim radnim mjestima”

UNDP BiH

7.12.2015 – 30.3.2016

·      Provođenje evaluacije svih građevinskih radova izvršenih na 32 javna objekta u BiH u okviru UNDP programa “Zeleni ekonomski razvoj”, I normiranje svih radova u predmjerima I predračunima predmetnih radova u skladu s odgovarajućim građevinsko-zanatskim normama;

·      Izrada pregleda svih primijenjenih normi;

·      Izrada ekonomskog modela za izračun radnih mjesta izraženih u čovjek-dan jedinicama mjere, I primjena tog modela na predmjere za predmetnih 32 objekata;

·      Izrada finalne verzije Studije

Vršenje energetskih pregleda i izrada energetskih elaborata za 45 javnih objekata u Federaciji BiH (Srednjobosanski kanton, Županija Zapadnohercegovačka, Livanjski kanton)

UNDP BiH

19.11.2015 – 30.4.2016

Vršenje svih neophodnih terenskih snimanja stanja na svakom od 45 objekata sa liste objekata koju je dostavio UNDP;

Izrada svih neophodnih tehničkih I ekonomskih proračuna I analiza;

Izrada finalnih verzija svih elaborata uključujući njihov dizajn I štampu

Izrada programa raspodjele federalnih ciljeva uštede energije po kantonima;

Izrada formata akcionog plana energetske efikasnosti za kantone

Deutche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH;

8.10.2015 – 28.2.2016;

 

·      Izrada programa raspodjele federalnih ciljeva uštede energije planirane u Akcionom planu energetske efikasnosti (FEEAP) po kantonima;

·      Komentarisanje FEEAP dokumenta (nije usvojen, postoji samo u nacrtu)

·      Kreiranje formata kantonalnog akcionog plana energetske efikasnosti I metodologije izrade plana;

Djelovanje CRP-a kao članice mreže “BRANA” oformljene da doprinese transparentnosti procesa obnove područja poplavljenih u 2014.godini

USAID putem Centara Civilnih Inicijativa (CCI);

15.5.2015 – 29.2.2016;

 

·      Prikupljanje I sistematizacija podataka o doniranim I izdvojenim budžetskim sredstvima za sanaciju šteta;

·      Terenska verifikacija realizacije tih sredstava;

·      Ažuriranje baze podataka I web-sajta gdje se objavljuju sve aktualne informacije o procesu obnove;

·      Organizovanje javnih rasprava u ciljnim opštinama (CRP: Živinice, Banovići, Kladanj, Olovo);

·      Učešće u predstavljanju relevantnih informacija BiH javnosti

CRP Omladinska akademija

Mercy Corps (“Simon Scot Fellowship Fund”);

1.1.2015 – 30.6.2016;

 

·      Transparentan izbor 9 polaznika Akademije;

·      Rad 9 volontera u okviru 9-mjesečnih ugovora o volontiranju u struci;

·      Rad odabrana 4 volontera u okviru 6-mjesečnih ugovora o radu;

·      Obezbjeđivanje mentorstva svim polaznicima u toku cjelokupnog perioda rada Akademije;

·      Edukacije za polaznike Akademije

Energetska efikasnost Srednjoškolskog centra u Tesliću

Opština Teslić

22.3.2016 – 10.5.2016

Izrada elaborata energetske efikasnosti objekta Srednjoškolskog centra u Tesliću

Realizacija obuke za energetske menadžere u Unsko-sanskom kantonu

UNDP BiH;

13.11.2015 – 20.12.2015;

 

Realizacija petodnevnog treninga (3+2 dana) za 20 polaznika, koji sadrži slijedeće module:

               i.        Osnove energetske efikasnosti;

             ii.        Sistemsko upravljanje energijom /energetski menadžment;

            iii.        Financijski I ekonomski aspekti ušteda energije

            iv.        Komunikacija I promocija energetskog menadžmenta

Mentorstvo polaznika obuke pri izradi “domaćeg zadatka” u period između prvog I drugog dijela treninga

Testiranje znanja polaznika I izdavanje certifikata

Realizacija programa napredne edukacije iz oblasti energetske efikasnosti za inženjere i predstavnike građevinskih firmi

UNDP BiH

9.6.2015 – 30.11.2015;

 

·      Projekat se realizirao u partnerstvu sa CETEOR-om, I podjelom posla po geografskom principu (CETEOR. Edukacije u Sarajevu I Mostaru; CRP: edukacije u Tuzli I Bihaću);

·      Izrada programa seminara;

·      Izbor I angažman spoljnih predavača;

·      Pozivanje učesnika;

·      Organizacija seminara;

·      Moderiranje seminara

Izrada Studije energetske efikasnosti 361 javnih objekata u FBiH (3 studije: za Srednjobosanski kanton, Županiju Zapadnohercegovačke, i Kanton 10)

UNDP BiH;

20.3.2015 – 31.8.2015

 

·      Informiranje svih institucija sa zadate liste o izradi studija, uključujući održavanje 9 info-radionica o načinu popunjavanja upitnika za dostavu potrebnih podataka o objektima;

·      Svakodnevna komunikacija s institucijama u cilju prikupljanja podataka;

·      Unos pristiglih podataka u proračunske baze;

·      Realizacija svih potrebnih proračuna

·      Izrada finalne verzije svih studija

Alter Energy – Energetska održivost malih zajednica u jadranskoj regiji

Program EU IPA Adriatic 2007 /Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih poslova;

3.3.2015 – 31.8.2015;

 

Izrada akcionog plana održivog upravljanja energijom (SEAP) za opštinu Bosanski Petrovac

 

Tehnička podrška vladama Tuzlanskog i Posavskog kantona u izradi strategija integrisanog razvoja

UNDP BiH;

10.7.2014 – 30.11.2015

 

Tehnička asistencija vladama I radnim timovima ova dva kantona u:

i.      Izradi strateške platforme razvoja kantona;

ii.     Određivanje aktivnosti, dinamike I indikatora u svim sektorima;

iii.    Jačanje Sistema upravljanja za realizaciju strategije;

iv.    Izrada operativnih planova; M&E uspostavu

Termografsko snimanje objekta Univerzitetske bolnice „Klinički centar“ Banja Luka

Projektni atelje CADing d.o.o. Tuzla Decembar 2014 – Januar 2015;

Provođenje termografskog snimanja objekta Univerzitetske bolnice „Klinički centar“ Banja Luka, i izrada odgovarajućeg elaborate;

 

Studija dugoročnog razvoja sistema grijanja grada Doboja

UNDP BiH

28.9.2015 – 23.11.2015;

Izrada Studije dugoročnog razvoja sistema grijanja grada Doboja, prilagođenog rizicima od poplava; i Akcionog plana energetski održivog razvoja grada Doboja;

 

Cost-benefit analiza mjera ublažavanja za Treći nacionalni izvještaj Bosne i Hercegovine o klimatskim promjenama prema UNFCCC-u

UNDP BiH

Okt. 2015 – Nov. 2015

·      Prikupljanje podataka iz relevantnih sektora;

·      Izrada analize;

·      Priprema konačne verzije analize, uključujući sve prikupljene komentare ostalih članova radne grupe za pripremu Trećeg nacionalnog izvještaja BiH.

Predstudija izvodljivosti za rješavanje grijanja na urbanom području opštine Teslić

GEOTEST d.o.o. Sarajevo

1.5.2015 – 30.11.2015

Izrada predstudije izvodljivosti za rješavanje grijanja na urbanom području opštine Teslić

Izrada studije energetske efikasnosti javnih zgrada na području Unsko-sanskog kantona

UNDP BiH

Nov 2014 – Jun 2015

·      Informiranje svih institucija sa zadate liste o izradi studija, uključujući održavanje info-radionica o načinu popunjavanja upitnika za dostavu potrebnih podataka o objektima;

·      Svakodnevna komunikacija s institucijama u cilju prikupljanja podataka;

·      Unos pristiglih podataka u proračunske baze;

·      Realizacija svih potrebnih proračuna

·      Izrada finalne verzije svih studija

Elaborat centralnog grijanja JZU Bolnica „Sveti Apostol Luka“ Doboj

 

JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj

3.12.2015 – 20.12.2015

Izrada elaborata centralnog grijanja JZU Bolnica „Sveti Apostol Luka“ Doboj;

 

Izrada studije energetske efikasnosti javnih zgrada na području Tuzlanskog kantona

UNDP BiH

Nov 2014 – Jun 2015

·      Informiranje svih institucija sa zadate liste o izradi studija, uključujući održavanje info-radionica o načinu popunjavanja upitnika za dostavu potrebnih podataka o objektima;

·      Svakodnevna komunikacija s institucijama u cilju prikupljanja podataka;

·      Unos pristiglih podataka u proračunske baze;

·      Realizacija svih potrebnih proračuna

·      Izrada finalne verzije svih studija

Potencijali korištenja OIE u ruralnim područjima

NERDA

Jan 2014 - Jul 2014

Organizacija seta treninga na temu potencijala korištenja OIE u ruralnim područjima.

EE u OŠ Grebnice, općina Domaljevac

Czech Embassy/ Chech Development Agency

Sep. 2014 - Dec. 2014

Rekonstrukcija sistema grijanja u objektu osnovne škole u Grebnicama, općina Domaljevac.

ISO 5001 - Centralno grijanje Tuzla

JP Centralno grijanje Tuzla

Sept. 2013 - Jun 2014

Konsalting usluge - uspostavljanje EnMS u skladu sa ISO 5001

Održivo upravljanje energijom u Tuzli

Općina Tuzla Jul 2014 - Jan 2015

Jačanje kapaciteta malih, srednjih i javnih preduzeća u održivom upravljanju energijom.

Implementacija mjera energetske efikasnosti (EE)

 

Ambasada Češke/Češka razvojna agencija

Općina Tuzla

Mart 2013 - Avgust 2013

Postavljanje solarnog sistema za zagrijavanje vode u javnoj ustanovi "Poletarac" vrtiću u Tuzli.

Detaljni energetski pregledi 3 javne zgrade u Tuzlanskom kantonu.

Razvojna agencija NERDA, Tuzla

Aug 2013 – Sep. 2013

Vršenje svih neophodnih terenskih snimanja stanja na svakom od predmetnih objekata;

Izrada svih neophodnih tehničkih I ekonomskih proračuna I analiza;

Izrada finalnih verzija svih elaborata uključujući njihov dizajn I štampu

Detaljni energetski pregledi 4 javne zgrade u Tuzli.

Centralno grijanje d.d. Tuzla

Dec. 2012 – Feb. 2013

Vršenje svih neophodnih terenskih snimanja stanja na svakom od predmetnih objekata;

Izrada svih neophodnih tehničkih I ekonomskih proračuna I analiza;

Izrada finalnih verzija svih elaborata uključujući njihov dizajn I štampu

Tehnička obuka poduzetnika za proizvodnju i instalaciju solarnih kolektora za pripremu tople vode

USAID

Mikrokreditna fondacija "Partner"

Maj 2013

Tehnička obuka poduzetnika za proizvodnju i instalaciju solarnih kolektora za pripremu tople vode

Projekt prilagođavanja na klimatske promjene

 

USAID Washington

Sep. 2010 - Mart 2012

 

Jačanje kapaciteta poljoprivrednih preduzeća u oblasti prilagođavanja suši u Bosni i Hercegovini.

Štednja energije, štednja novca, zaštita okoliša - Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije kao efikasna metoda za smanjenje javnih troškova i borbu protiv siromaštva

 

Delegacija EU u BiH

(program EIDHR)

Decembar 2010 - August 2012

 

Aktivnosti projekta uključuju tehničku pomoć lokalnim vlastima (Gradačac, Gračanica, Derventa, Prnjavor, Brčko Distrikt) u izradi planova za uspostavu sistema upravljanja energijom u javnom sektoru.

Energetska obnova zgrade administracije Općine Derventa

UNDP BiH

Decembar 2011 - Oktobar 2012

 

Pripremanje, ugovaranje i praćenje energetske obnove (realizacija infrastrukturnih EE-mjera) na zgradi administracije Općine Derventa. Implementacija mjera energetske efikasnosti definiranih u Lokalnom ekološkom akcionom planu (LEAP) u segmentu održive upotrebe energije u općini Derventa primjenom principa energetske efikasnosti u zgradama.

Implementacija mjera energetske efikasnosti u općinama Teslić, Odžak i Žepče

UNDP BiH

Decembar 2011 - Oktobar 2012

 

Implementacija mjera energetske efikasnosti definiranih u Lokalnim ekološkim akcionim planovima (LEAP) općina Teslić, Odžak i Žepče, što uključuje:

Promocija energetske efikasnosti u općinama Teslić, Odžak i Žepče putem optimizacije javne rasvjete;

Izrada elaborata trenutnog stanja javne rasvjete u predmetnim općinama i preporuke za optimizaciju.

Implementirane mjere: postavljanje LED rasvjete i zamjena energetski neefikasne javne rasvjete na dužini od 9000 m javnih prostora.

Proizvodnja i instalacija 30 solarnih panela za zagrijavanje vode u SKPC "Mejdan" Tuzla

UNDP BiH

Decembar 2011 - Oktobar 2012

 

Aktivnosti usmjerene na poboljšanje održivog upravljanja energijom od strane lokalnih vlasti, kroz korištenje solarne energije.

Izgradnja kapaciteta tuzlanskih vlasti za praktičnu upotrebu solarne energije, uz sufinansiranje koje pruža Vlada Tuzlanskog kantona, putem proizvodnje i instalacije 30 solarnih panela za zagrijavanje vode na krovu SKPC "Mejdan“.

Obuka i tehnička pomoć za 12 bh. općina (Čelinac, Derventa, Modriča, Teslić, Petrovo, Lukavac, Zavidovići, Žepče, Neum, Stolac, Berkovići, Bileća) u izradi Lokalnih ekoloških akcionih planova (LEAP-a)

UNDP BiH

Decembar 2010 - Novembar 2011

Obuka i tehnička pomoć (TA1: upravljanje i vođenje radionica; TA2: kontrola, ispravke, priprema nacrta LEAP-a, ponovno oblikovanje; TA3: rješavanje problema) tokom razvoja LEAP-a za svaku od ciljanih općina.

Kreirano i usvojeno 8 LEAP-ova općina/grada (svaki uključuje detaljno razrađene energetske utjecaje na okoliš) od strane relevantnih vlasti.

Detaljni energetski pregledi 5 zgrada uključujući termovizijsko istraživanje

 

Centralno grijanje d.d. Tuzla

Februar 2010 - April 2010

 

Vršenje svih neophodnih terenskih snimanja stanja na svakom od predmetnih objekata;

Izrada svih neophodnih tehničkih I ekonomskih proračuna I analiza;

Izrada finalnih verzija svih elaborata uključujući njihov dizajn I štampu

Proizvodnja biodizela

 

Carbon Neutral Company Ltd, Fondacija Waterloo

Decembar 2008 - Septembar 2009

Korištenje otpadnog ulja za proizvodnju biodizela i korištenje u javnom gradskom prevozu.

0 0