Turalibegova 36, Tuzla 75000
Ikona

Pozovite nas

+387 35 248 340 +387 35 255 217

Ikona

Pronađite nas

Turalibegova 36

Ikona

Kontaktirajte nas

crp@crp.org.ba

CRP aktuelnosti

Javni poziv za odabir jedinica lokalne samouprave za pripremu akcionog plana energetski održivog razvoja i klimatskih promjena (SECAP)

PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU JLS DO 27.5.2024.

19.04.2024
Slika
 

Centar za razvoj i podršku CRP iz Tuzle u konzorciju sa Udruženjem LINK Poduzetnički centar  iz Mostara i udruženjem LIR Evolucija iz Banja Luke, u okviru projekta “BH Green Triangle” objavljuje Poziv opštinama i gradovima iz Bosne i Hercegovine, za dostavljanje prijava sa ciljem odabira jedinica lokalne samouprave za pripremu Akcionog plana energetski održivog razvoja i klimatskih promjena (SECAP).


PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za pripremu SECAP-a u jedinicama lokalne samouprave (JLS) u Bosni i Hercegovini, koje do momenta raspisivanja Javnog poziva nemaju prihvaćen SECAP od strane Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju (Covenant of Mayors).

SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan), je ključni dokument koji predstavlja način na koji će lokalne vlasti doprinijeti implementaciji konkretnih aktivnosti koje imaju za cilj ublažavanje uticaja te unaprjeđenje adaptacijskih sposobnosti na lokalnom nivou, u odnosu na klimatske promjene, kao i naporima koji se ulažu za smanjivanje emisija stakleničkih plinova.

Napori JSL u dekarbonizaciji i ublažavanju uticaja klimatskih promjena su integrisani Sporazumom gradonačelnika za klimu i energiju. Sastavni dio Sporazuma je izrada SECAP-a kome prethodi donošenje odluke o pristupanju, potpisivanje pristupnice i donošenje rješenja o imenovanju tima i savjetodavne grupe JLS za izradu SECAP-a. Ovaj sporazum je najveći svjetski pokret gradova i opština usmjeren na lokalne aktivnosti koje utiču na klimu i energiju. Pristupanjem ovom sporazumu,  JLS iskazuju svoju posvećenost postizanju EU klimatskih i energetskih ciljeva, smanjenjem emisija stakleničkih plinova. Članstvo JLS u Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju je besplatno.

Ovaj Javni poziv je otvoren za JLS koje izraze volju da postanu članice Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju, prijavljivanjem na ovaj Javni poziv, kao i za JLS koje su članice Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju ali nemaju prihvaćen SECAP od strane Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju. Shodno tome, one JLS koje budu odabrane za izradu SECAP-a biće u obavezi da, ukoliko to već nisu, zvanično pristupe Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju, tokom procesa izrade.

SECAP se temelji na referentnom inventaru emisija i ocjenjivanjima rizika i izloženosti, koji sadrže analizu trenutnog stanja. SECAP definiše konkretne mjere smanjenja emisija, kao i vremenske okvire i odgovornosti, koji će dugoročnu strategiju pretvoriti u konkretne provedive aktivnosti.

Primarno područje djelovanja predstavljaju programi i akcije uštede energije u javnim zgradama u vlasništvu lokalnih vlasti koje predstavljaju značajne potrošače energije, npr. za zagrijavanje i osvjetljavanje. Pored toga, značajna smanjenja potrošnje energije mogu se postići u drugim uslužnim djelatnostima, kao što su javni prevoz i javna rasvjeta. JLS mogu pomoći u informisanju i motivisanju svojih građana, preduzeća i drugih subjekata na lokalnom nivou, kako efikasnije koristiti energiju, te provoditi aktivnosti na podizanju svijesti o značaju uključenja cjelokupne zajednice u podržavanju politika energetske efikasnosti.


Koristi koje JLS imaju od izrade i realizacije lokalnih akcionih planova energetski održivog razvoja i klimatskih promjena, su sljedeće:

  • Opredijeljenost za energetski održivi razvoj na načelima zaštite okoliša, energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije;
  • Postavljanje temelja za održivi razvoj;
  • Pokretanje novih finansijskih mehanizama za provedbu mjera energijske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije;
  • Osiguranje dugoročne sigurnosti u snabdijevanju energijom;
  • Povećanje kvaliteta života građana (poboljšanje kvaliteta zraka, osiguranje životnog komfora, smanjenje saobraćajnih zagušenja i nesreća, itd.).Centar za razvoj i podršku CRP
iz Tuzle, u partnerstvu sa Udruženjem LINK Poduzetnički centar iz Mostara i udruženjem LIR Evolucija iz Banja Luke, će voditi aktivnosti pripreme SECAP-a, za odabrane JLS. Pružena podrška podrazumijeva pružanje tehničke pomoći, koja uključuje pružanje savjetodavnih usluga i angažovanje stručnjaka za izradu dokumenata, koji će usko sarađivati sa timovima JLS. Tokom ovog procesa biće organizovane aktivnosti za zaposlene u lokalnoj upravi koje se tiču izgradnje kapaciteta, poput obuka, radionica, seminara i konferencije. Finansijsko učešće JLS u procesu pripreme SECAP-a nije predviđeno.

Projekat BH Green Triangle / BH Zeleni trokut, finansira Evropska unija putem programa Podrške Evropske unije postojećim i novoosnovanim mrežama organizacija civilnog društva te podrške mrežama OCD i saradnji u oblasti životne sredine i klimatskih promjena.

Generalni cilj BH Green Triangle projekta jeste poboljšati uticaj civilnog drutšva u BiH, u oblasti okoliša i klimatskih promjena, kroz izgradnju kapaciteta, poboljšanje saradnje između OCD i vlasti, i javne kampanje regionalne OCD mreže GreenWorks. Specifični ciljevi su: Dodatno jačanje formirane mreže OCD “GreenWorks” kroz izgradnju kapaciteta i poboljšanje saradnje u 15 BiH jedinica lokalne samouprave, pomažući procese dekarbonizacije i prilagođavanja i ublažavanja klimatskih promjena, uz javno učešće u planiranju, kreiranju javnih politika, donošenju odluka, predstavljanju interesa građana; i Zagovaranje procesa dekarbonizacije, čistu i održivu energiju, prilagođavanje i ublažavanje klimatskih promjena i promocija njihove važnosti za održivi razvoj.

Zajedničkim radom timova CRP-a, LINK-a i LIR-a sa timovima JLS olakšat ćemo pristupanje JLS globalnom savezu, Sporazumu načelnika/gradonačelnika i pripremit ćemo njihove SECAP-e. Ovim pozivom planiramo odabrati i uključiti u navedene procese 15 JLS, opština i gradova iz Bosne i Hercegovine.


USLOVI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Petnaest jedinice lokalne samouprave, iz Javnog poziva bit će odabrano na temelju evaluacije dostavljenih obaveznih dokumenata:

  1. Popunjena Prijava:

Popuniti osnovne podatke o aplikantu, prema Prilogu I.

  1. Priložena dokumentacija:

Studije, akcioni planovi, strategije, itd., koji postoje na nivou JLS-a, a koji su usko vezani za problematiku energetske održivosti, zaštite okoliša/životne sredine i klimatskih promjena, prema Prilogu I.

Napomene:

1.      Prijave koje ne sadrže potrebnu dokumentaciju neće biti uzete u razmatranje.

2.      JLS koje su dostavile svoje prijave na Javni poziv za odabir jedinica lokalne samouprave za pripremu akcionog plana energetski održivog razvoja i klimatskih promjena (SECAP), koji je CRP objavio 16. februara 2024. godine, a nisu odabrane za učešće u procesu pripreme SECAP-a, se ohrabruju da učestvuju u ovom pozivu i nisu u obavezi da dostave traženu dodatnu dokumentaciju, nego samo popunjeni i potpisani priloženi prijavni obrazac. 


OSNOVNI KRITERIJI ODABIRA

  • Postojanje planske i strateške dokumentacije na nivou JLS i zastupljenost energetske efikasnsoti i obnovljivih izvora energije (LEAP, SEAP, Plan upravljanja otpadom, Strategija razvoja, itd.) – do 30 bodova
  • Iskustva JLS u radu i ostvarenoj saradnji sa organizacijama civilnog društva, međunarodnim razvojnim agencijama, i drugim akterima – do 30 bodova– do 30 bodova
  • Spremnost JLS da aktivno učestvuje u procesu izrade SECAP-a – do 40 bodova

Sa svakom JLS, čija prijava sadrži traženu dokumentaciju, će biti obavljene konsultacije koje imaju za svrhu ocjenu spremnosti JLS da aktivno učestvuje u procesu izrade SECAP-a (funkcionalnost JLS u donošenju odluka, dostupnost podataka o javnoj infrastrukturi i uslugama, interni kapaciteti JLS, itd.). U prijavnom obrascu je potrebno navesti kontakt osobu sa kojom će biti obavljene konsultacije.  


VREDNOVANJE PRIJAVA

Vrednovanje i rangiranje aplikacija pristiglih na Javni poziv, vršit će posebna Komisija koju sačinjavaju predstavnici projektnih partnera CRP, LINK i LIR Evolucija, uz mogućnost učešća predstavnika vlasti u ulozi posmatrača. Izbor 15 JLS koje će biti uključene u proces izrade SECAP-a vršit će se na osnovu ocjene Komisije, korištenjem gore navedenih kriterija. Komisija će izvršiti konačno bodovanje i napraviti rang listu pristiglih aplikacija.  

Rezultati Javnog poziva o odabiru JLS će biti objavljeni na internet stranicama i društvenim mrežama projektnih partnera: web stranica GreenWorks  (www.greenworks.ba); Udruženje LINK Poduzetnički centar iz Mostara (www.linkmostar.org) i udruženja LIR Evolucija iz Banja Luke (www.lir.ba), u roku od 7 (sedam) dana, od dana donošenja odluke. Prije donošenja konačne odluke o odabiru CRP zadržava pravo da zatraži dodatna pojašnjenja od aplikanata, kao i pravo odbijanja pristiglih aplikacija, poništavanja ili ponavljanja poziva.


DOSTAVLJANJE PRIJAVA

Prijavu sa traženom dokumentacijom, u skladu sa gore navedenim uslovima, treba dostaviti u jednom originalnom štampanom primjerku i jednoj elektronskoj verziji (CD ili USB), u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za učešće u pripremi akcionog plana energetski održivog razvoja i klimatskih promjena (SECAP), u okviru BH Green Triangle projekta“ na adresu:

Centar za razvoj i podršku CRP

Turalibegova 36, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Rok za dostavljanje prijava je 27. maj 2024. godine

Zainteresovani aplikanti mogu dobiti dodatne informacije i objašnjenja postavljanjem pitanja na e-mail: crp@crp.org.ba pri čemu u naslovu poruke (Subject) treba navesti „BH Green Triangle, izrada SECAP-a – poziv za prijave JLS, najkasnije do 20. maja 2024. godine.

Na upite će biti odgovoreno u roku od 2 radna dana od prijema. Kako bi se osigurala transparentnost procesa, prijave i pojašnjenja učinila dostupnim svim zainteresovanim stranama, na navedenim Internet i/ili fb stranicama, će biti objavljeni odgovori na upite koji budu dostavljeni, najkasnije do 22. maja 2024. godine.

Obrazac za podnošenje prijave u okviru Javnog poziva možete preuzeti OVDJE.

0 0