EFEKT mreža vodi veliku kampanju za usvajanje Zakona o energijskoj efikasnosti u Federaciji BiH.
Nacrt zakona o energijskoj efikasnosti razmatran je u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, na sjednici, održanoj 24. septembra 2013. godine, i Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, na sjednici, održanoj 14. novembra 2013. godine, gdje je zaključeno da je navedeni tekst dobra osnova za izradu zakona, te je prošao javnu raspravu koja je okončana 31. januara 2014. godine. Prije skoro četiri godine zakon je prošao procedure u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH i trenutno čeka usvajanje u Domu naroda. Zakon još uvijek nije usvojen!!!!
Pismima saopštenjima u medijima i konferencijama za medije, želimo podsjetiti i upozoriti sve predstavnike nadležnih institucija vlasti na činjenicu da je Bosna i Hercegovina, pored ostalih međunarodnih akata, 27. jula 2006. godine, odlukom Predsjedništva, ratificirala Ugovor „Sporazum o uspostavljanju energetske zajednice“, čime je naša država preuzela niz obaveza i rokova kojih je obavezna pridržavati se.
Obzirom na dosadašnje neodgovorno ponašanje Bosne i Hercegovine, i veoma skromne rezultate postignute u ispunjavanju preuzetih obaveza, Sekretarijat Energetske zajednice kao njena jedina stalna institucija, nadležna za nadgledanje sprovođenja Ugovora, već je u više navrata reagovao i upozoravao BiH vlasti na sporost i nedosljednost u sprovođenju preuzetih obaveza, tražeći konkretne akcije.
Kako se navodi u Pismima upozorenja Sekretarijata Energetske zajednice u Beču, od 11. februara i 3. marta 2014. upućenim Bosni i Hercegovini, “do sada, Federacija Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikt nisu usvojili legislativu koja ugrađuje Direktivu 2006/32/EC o efikasnosti korištenja krajnje energije i energetskih usluga, niti su usvojili akcione planove energetske efikasnosti, ili u bilo kojem slučaju, nisu prezentirali iste Sekretarijatu. Posebno, Zakon o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, po kojem bi se mogao ostvariti neki stepen prenošenja Direktive, još uvijek nije donesen. Dok je Republika Srpska usvojila zakon kao i akcioni plan energetske efikasnosti, isti u potpunosti nedostaju u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko Distriktu. Dokle god je to slučaj, ne može se smatrati da je država Bosna i Hercegovina ugradila Direktivu 2006/32/EC, čak ni djelimično.”
U Pismu upozorenja od 25. februara 2015. godine Sekretarijat upozorava da “Bosna i Hercegovina zaostaje za drugim ugovornim stranama iz Energetske zajednice u mnogim drugim područjima, uključujući energijsku efikasnost i obnovljive izvore energije”. Nadalje, Sekretarijat je još jednom službeno zatražio od Bosne i Hercegovine da usvoji i dostavi svoj Nacionalni akcijski plan o obnovljivim izvorima energije (NEAP). To je jedan od ključnih uslova Direktive 2009/28/EZ o promociji upotrebe energije iz obnovljivih izvora. U protivnom, ako u roku od dva mjeseca naša zemlja ne poduzme odgovarajuće mjere, Sekretarijat može pokrenuti „slučaj zabrinutosti“, kod Ministarskog vijeća, zbog kršenja Zakona o uspostavi energetske zajednice. Početkom ove godine najavljene su moguće sankcije za BiH, a 16. oktobra na 13. sjednici ministarskog vijeća Energetske zajednice u Tirani, uvedene su sankcije Bosni i Hercegovini zbog neispunjavanja obaveza iz ugovora o Energetskoj zajednici u vidu jednogodišnjeg zamrzavanja fondova.