This post is also available in: enEnglish

vodee

Potrebe za pitkom vodom sve više rastu, a klimatske promjene utiču na prirodne padavine. Kako raste broj stanovnika na svijetu, tako ubrzano rastu i potrebe za pitkom vodom. Donošenjem zakona i propisa koji se odnose na vode u BIH započeo je razvoj pravnog i institucionalnog okvira upravljanja vodama na principima i u skladu sa zahtjevima EU, u prvom redu u skladu sa EU Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EC), ali i sa drugim propisima EU. Okvirna direktiva o vodama predviđa zaštitu svih voda (površinskih i podzemnih), upravljanje vodama na nivou riječnih slivova, obuhvata sve uticaje na vode, postizanje dobrog stanja voda u određenom vremenskom roku, uvođenje ekonomske analize korištenja voda, te aktivnije uključivanje javnosti u procese donošenja odluka važnih za očuvanje vodnih resursa. Upravljanje vodama obuhvata zaštitu voda na nivou riječnih slivova, korištenje voda, zaštitu od štetnog djelovanja voda i uređenje vodotoka, a u posljednje vrijeme sve je zanimljivije i uvođenje ekonomske analize korištenja voda.