This post is also available in: enEnglish

Čime se bavimo?

25012

 • Edukacija i savjetovanje pojedinaca, institucija i firmi na teme energetske efikasnosti od strane certificiranih trenera za rad sa odraslima;
 • Kroz EFEKT mrežu okupljamo i širimo mrežu eksperata, saradnika i istomišljenika u svrhu što kvalitetnije promocije principa energetske efikasnosti i saradnje sa institucijama vlasti;
 • CRP savjetnici za energetsku efikasnot kroz edukaciju, savjetovanje, projektovanje i izradu stručne dokumentacije svakodnevno rade sa građanima;
 • Animiranje, konsultovanje i poticanje učešća građana u okolišnom odlučivanju, kreiranju, realizaciji i evaluaciji javnih politika u sektorima okoliša i energije;
 • Izrada raznih stručnih i planskih dokumenata, uključujući razvijanje novih ili primjenu postojećih međunarodno priznatih metodologija za njihovu izradu, sa naglaskom na ekonomsko-financijske aspekte mjera energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije;
 • Provođenje i izrada energetskih pregleda i certificiranje objekata, koje vrše certificirani energetski savjetnici;
 • Izrada ekonomsko-finansijskih analiza troškova i koristi;
 • Analiza stanja okoliša, izrada prijedloga mjera za poboljšanje te njihova komparativna analiza;
 • Izrada i realizaciji lokalnih, regionalnih i međunarodnih projekata;
 • Lead auditori CRP-a uspiješno pripremaju institucije za uvođenje i monitoring realizacije standarda energetske efikasnosti (ISO-50001);
 • Proizvodnja i instalacija solarnih kolektora za pripremu sanitarne tople vode i fotonaponskih panela;
 • Izrada analiza u oblasti društvenog razvoja;
 • Termografsko snimanje objekata.
 • Našim korisnicima i partnerima, pravnim i fizičkim licima nudimo i edukacije iz sljedećih oblasti:
 • Priprema ekoloških akcionih planova – na lokalnom, kantonalnom i nacionalnom nivou;
 • Energetska efikasnost i korištenje obnovljivih izvora energije;
 • Planiranje i vođenje malih biznisa i razvoj poduzetništva;
 • Trening za jedinice lokalne samouprave –  kreiranje povoljnog poslovnog okruženja i privlačenje investicija;
 • Trening za energetske menadžere;
 • Uključivanje javnosti u procese donošenja odluka od javnog interesa;
 • Strateško planiranje lokalnog razvoja prema MiPRO metodologiji;
 • Savjetovanje o smanjenju rizika od katastrofa;
 • Izrada aplikacija i poslovnih planova za IPARD sredstva namijenjena ruralnom razvoju i razvoju poljoprivrede;
 •  Proizvodnja i ugradnja: solarnih kolektora za pripremu sanitarne tople vode i fotonaponskih panela.
CRP se vodi principima timskog rada, partnerstva i kontinuirane izgradnje kapaciteta svojih uposlenika.
Vrijednosti organizacije su: kreativnost, fleksibilnost, transparentnost, odgovornost, prenos znanja, te principe humanosti i poštivanja ljudskog dostojanstva
U svojim aktivnostima CRP primjenjuje slijedeci metodološki pristup:
· Prioritizacija razvoja ljudskih resursa, kao najvažniji elemenat uspjeha realiziranih programskih aktivnosti
· Uskladenost naših programa i projekata sa razvojnim strategijama na lokalnim, kantonalnim, entitetskim, i državnim nivoima
 • Promocija EU standarda i smjernica u relevantnim sferama koje su predmet pojedinih programa
 •  Kreiranje multidisciplinarnih timova za realizaciju pojedinih programa i projekata
 •  Postavljanje razvoja pripadnika ciljnih grupa kao dugorocnog, faznog, I strateški orijentisanog procesa
 •  Intenzivno ukljucivanje nosilaca tržišta kao kljucnih aktera relevantnih tržišnih lanaca, u sve programske aktivnosti
 • Kontinuirano pracenje i evaluacija programskih aktivnosti u cilju daljnjeg poboljšanja i unapredenja programa organizacij