BH GREEN AWARDS 2021

Puni naziv/ime kandidata:

Nacionalni park Una

Primarni cilj i permanentna zadaća JP NP Una je zaštita i očuvanje svih prirodnih, kulturno-historijskih i drugih vrijednosti koje se nalaze u području NP Una. S tim u vezi nadzornička služba NP Una kroz svoj rad, u isto vrijeme i educirana u dovoljnoj mjeri da kroz svoje redovne aktivnosti obavlja stalni monitoring stanja na terenu, te poslove vezane za kontrolu, nadzor, zaštitu i održavanje vrijednosti NP Una, a isto tako u suradnji sa upravom JP NP Una i određenim sudionicima, rade na provođenju tj. implementaciji Zakona o NP Una.

Kontinuirano se provode aktivnosti na održavanju područja parka odnosno čišćenju lokaliteta na kojima su se od ranije nalazila identificirana odlagališta otpada, te oni dijelovi NP Una koji su najviše posjećeni i u kojima se zadržavaju kako posjetioci, tako i lokalno stanovništvo. Kroz projekat „Unapređenje životne sredine na području NP Una sanirana je jedna veća deponija u blizini naselja Klisa i izvršena nabavka 6 kontejnera koji su u suradnji sa JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać raspoređeni u MZ Orašac, Kulen Vakuf i Martin Brod koji se nalaze u području NP Una.

 

 

GLASAJ
  • Urađena je i ribarsko gospodarstvena osnova za akvatorij u području NP Una, tako da na osnovu iste JP NP Una planira i regulira korištenje ovog resursa isključivo u sportsko-rekreativne svrhe. U suradnji sa nevladinim sektorom, kao i akademskim zajednicama u BiH i regionu urađeno je veliki broj projekata vezanih za utvrđivanje stanja pojedinih ekosistema, te pojedinih vrsta flore i faune kao i njihovih staništa u tim ekosistemima na području NP Una. Realizacijom tih projekata dobijeni su indikatori na osnovu kojih se prati stanje biodiverziteta i cjelokupno stanje vrijednosti ovog područja. Obavlja se i prati kvalitet voda, promjene stanja flore i faune, a sve u cilju sumiranja podataka i stvaranja uvjeta za formiranje GIS baze podataka. U skladu sa smjernicama iz ribarsko gospodarstvene osnove, kao i na osnovu godišnjih planova i programa rada vršena su poribljavanja autohtonim vrstama ribe i ista se planiraju kontinuirano provoditi u svakoj godini. Urađeno je ispitivanje poljoprivrednog zemljišta u području NP Una i rezultati ovih ispitivanja potvrđuju da područje parka, kada je u pitanju poljoprivredna proizvodnja, ima bazu za razvoj organske poljoprivredne proizvodnje koja u svijetu sve više postaje trend, a proizvodi dobijeni ovakvom vrstom proizvodnje postaju sve traženiji na tržištima.
  • Od značajnijih realiziranih projekata je projekat pod nazivom „Divljina i život zvijeri NP„Una“ koji je realiziran u više faza od 2012. godine do danas. Ovi projekti su realizirani u suradnji sa Biotehničkim fakultetom iz Bihaća, profesorima sa Veterinarskih fakulteta iz Zagreba i Sarajeva, te Veterinarskom stanicom Bihać. Bitno je izdvojiti i realizaciju dva evropska projekta pod nazivom „EcoSostain“ i projekat „SAVA TIES“.
  • Uspješno su okončani projekti „Putevima ljekobilja“ i „Istraživanje populacije gljiva u NP Una“. Kroz ove projekte trasirane su pješačko-poučne staze pod nazivom „Putevima ljekobilja“, te uz istu izvršena identifikacija i mapiranje vrsta ljekovitog bilja kao i pojedinih vrsta gljiva čija se staništa nalaze u području parka i uz samu stazu.
  • Uspješno je realiziran i završen projekat „Divljina i život zvijeri NP Una (Faza medvjed i Faza vuk) koji je finansiran iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša BiH uz vlastito sufinansiranje. Ovim projektima JP NP Una je pokazao i dokazao da u suradnji sa relevantnim institucijama i ekspertima, ima znanja i kapacitet da provodi i najzahtjevnije projekte kada je u pitanju znanstveno-istraživački rad vezan za poslove identifikacije, mapiranja, zaštite, kontrole, nadzora i monitoringa. Najznačajniji rezultati ovih projekata su humano hvatanje medvjeda (do danas uhvaćeno, obrađeno i označeno 5 jedinki), njegova znanstvena obrada, analiza podataka, te na osnovu postavljene ogrlice sa GPS uređajem obavlja se svakodnevni monitoring kretanja i života najveće europske zvijeri koja obitava u području NP Una.
  • Snimljen je i naučno-popularni promotivni film pod nazivom „Tragom medvjeda zvanog Ljutoč BH 001“ koji prikazuje aktivnosti istraživanja medvjeda tokom dvije godine trajanja projekta, a posebno su zanimljivi nesvakidašnji prizori humanog hvatanja, veterinarske obrade, postavljanje GPS ogrlice i satelitskog praćenja kretanja medvjeda. Uz bogatu bioraznolikost i prekrasne vizure NP Una, film prikazuje životne navike i vrijedna saznanja o medvjedima na tom području i proglašen je najboljim dugometražnim filmom na Smaragdnom ekološkom festivalu u Hrvatskoj Kostajnici.
  • Urađena su i laboratorijska ispitivanja vode i zemljišta sa teritorije u području NP Una. Uzorci su uzeti iz mjesnih zajednica Martin Brod, Kulen Vakuf, Orašac i Ripač. Cilj ispitivanja je bio utvrditi da li je navedeno područje kontaminirano, te da li je ugrožen kvalitet vode i može li se to dovesti u vezu sa zbrinjavanjem i upravljanjem otpadom. Nakon provedenih analiza zemlje uočeno je da su sve izmjerene vrijednosti nalaze unutar maksimalno dopuštenih koncentracija propisanih pravilnicima. Kvalitet vode u pritoci Unac i rijeci Uni spada u kategoriju voda I i II klase.
  • U području NP Una realiziran je projekat pod nazivom „Zaustavimo ambroziju“, te su identificirana staništa ove invazivne vrste u području Nacionalnog parka, a u više navrata urađeno je mehaničko uklanjanje iste.

GLASAJTE ZA NAJBOLJE ŠAMPIONE ZAŠTITE PRIRODE

2021

GRAD/ OPĆINA/ OPŠTINA

Glasajte
2021

FAKULTETI/ ŠKOLE/ OBDANIŠTA

Glasajte
2021

ORGANIZACIJE/ NVO/ FONDACIJE

Glasajte
2021

NEFORMALNE GRUPE GRAĐANA

(GRAĐANSKE INICIJATIVE)

Glasajte
2021

GRAĐANKA I GRAĐANIN – POJEDINCI

Glasajte
2021

POSLOVNI SUBJEKTI – PREDUZEĆA

Glasajte