Puni naziv kandidata: Grad Trebinje

Ekološka svijest građana Trebinja je na visokom nivou. Grad Trebinje je , kao jedinica lokalne samouprave, svjestan svoje snage i moći u rješavanju problema zaštite životne sredine. Veza između zaštite životne sredine i turizma je snažna. Uređenjem grada daje se veliki podstrek razvoju turizma

GLASAJTE

Grad Trebinje  trenutno provodi veliki broj projekata sa temom zaštite životne sredine, a to su:

  1. Flood and fire, po programu intereg IPA CBC HR-BIH-CG,čiji je cilj efikasnija zaštita od poplava i požara, kroz bolјu tehničku opremlјenost, bolјu i efikasniju saradnju gradova partnera u prekograničnom području, bolјu obučenost i spremnost lјudi. Unaprijeđena spremnost i odgovor na prirodne katastrofe, bolјa obučenost i spremnost lјudi te bolјa i efikasnija saradnja gradova partnera u prekograničnom području.
  2. Prekogranična inicijativa za zaštitu životne sredine, po programu IPA CG-BIH. Projekat ima za cilј jačanje kapaciteta institucija koje se bave zaštitom životne sredine i informisanje stanovništva o značaju unapređivanja sistema upravlјanja čvrstim otpadom i usklađivanja sa standardima Evropske unije u ovoj oblasti.
  3. EUPOLIS- integrisana i na prirodnim rješenjima zasnovana metodologija urbanističkog planiranja, po programu HORIZON 2020. Projekat ima za cilj pobolјšanje kvaliteta života građana kroz odgovorniji, integrisani, pristup planiranju prostora i razvijanje efikasnijeg modela zaštite eko sistema u urbanim sredinama.
  4. “Unapređenje procesa prilagođavanja na klimatske promjene (NAP) u klimatski osjetlјivim sektorima u BiH”, projekat provodi UNDP. Cilј projekta je ublažavanje i prilagođavanje na klimatske promjene. Grad Trebinje će kroz ovaj projekat dobiti i prijedlog modela finansiranja ulaganja u prilagođavanje na klimatske promjene.
  5. Lokalni plan upravlјanja čvrstim otpadom, projekat provodi  UNDP. Cilj projekta je uspostavlјanje okvira za održivo postupanje sa otpadom kroz smanjenje količina otpada koji se proizvodi; povećan broj domaćinstava obuhvaćenih organizovanim sakuplјanjem otpada i recikliranje otpada.
  1. Prevencija morskog otpada / upravlјanje čvrstim otpadom (Albanija, Crna Gora, BiH) čiji je donator GIZ. Cilj projekta je zaštita životne sredine kroz promovisanje i popularizacija čistih obala i vodotkova uz primjenu integrisanih rješenja za upravlјanje otpadom. Uspostavlјena integrisana inicijativa u oblasti prevencije priobalnog ekološkog rizika i zaštita biodiverziteta.
  1. Održavanje planinarskih, biciklističkih, turističkih staza i sl. – Projekat Via Dinarica 2, provodi ga UNDP. Cilj projekta je unapređenje turističke infrastrukture i proširenje ponude turističkih usluga duž staze Via Dinarice.
  2. Grad Trebinje je aplicirao i u oktobru 2021.g. izabran među „100 najboljih priča o održivosti“ sa pričom o Hercegovačkoj kući – odluka je koju je saopštio žiri konferencije „Globalni dani zelenih destinacija“, čiji je organizator Fondacija „Green Destinations“ sa sjedištem u Lajdenu u Kraljevini Holandiji.
  3. Go green, provodi ga UNDP, je mobilna aplikacija koja ima za cilј da povezuje građane sa institucijama kroz direktan kontakt – prijavu nepropisno odlaganog otpada te da  budu obaviješteni o svim eko danima i akcijama čišćenja.

GLASAJTE ZA NAJBOLJE ŠAMPIONE ZAŠTITE PRIRODE

2022

GRAD/OPĆINA/OPŠTINA

GLASAJTE
2022

FAKULTETI/ŠKOLE/OBDANIŠTA

GLASAJTE
2022

ORGANIZACIJE/ NVO/ FONDACIJE

GLASAJTE
2022

GRAĐANKA I GRAĐANIN – POJEDINCI

GLASAJTE
2022

POSLOVNI SUBJEKTI –

PREDUZEĆA

GLASAJTE
2022

NEFORMALNE GRUPE GRAĐANA

GLASAJTE