MARKO NIŠANDŽIĆ, dipl.ing. građevinarstva

MARKO NIŠANDŽIĆ, dipl.ing. građevinarstva

Marko Nišandžić Diplomirani inženjer građevine sa velikim iskustvom u izvođenju složenih građevinskih objekata i kompleksa. Na poziciji program direktora u udruženju od 2009.godine, sa odličnim menadžerskim, organizacionim, komunikacijskim i pregovaračkim vještinama u odnosima sa osobljem, donatorima, vladinim zvaničnicima i drugim akterima.

Certificirani energetski savjetnik i certificirani vodeći auditor za ISO 50001. Posjeduje bogato iskustvo u oblasti energetske efikasnosti uključujući brojne edukacije državnih zvaničnika, službenika, inženjera, menadžera i drugih.
marko@crp.org.ba

LISTA REFERENCI

1.Izrada programa općinske raspodjele indikativnih ciljeva uštede energije planiranih u okviru Prvog akcionog plana o energijskoj efikasnosti Federacije BiH 2010.-2018., ugovorni organ GIZ, 2017. (vođa tima);
2. Izrada programa opštinske raspodjele indikativnih ciljeva uštede energije planiranih u okviru akcionog plana o energijskoj efikasnosti Republike Srpske 2010.-2018., ugovorni organ GIZ, 2017. (vođa tima);
3. Izrada formata za akcione planove energetske efikasnosti za jedinice lokalne samouprave u FBiH i RS, ugovorni organ GIZ, 2017. (vođa tima);
4. Izrada Analize uticaja mjera energetske efikasnosti za zapošljavanje u BiH “Zeleni poslovi”, ugovorni organ GIZ, 2016. (član tima);
5. Izrada treće studije energetske efikasnosti za 550 javnih objekata u FBiH, ugovorni organ UNDP, 2016. (vođa tima);
6. Izrada prve studije energetske efikasnosti za 500 jacvnih objekata u FBiH, ugovorni organ UNDP, 2016 (vođa tima);
7.Tipologija javnih objekata u Federaciji BiH, ugovorni organ UNDP BiH, 2016. (vođa tima);
8. Tipologija javnih objekata u Republici Srpskoj, ugovorni organ UNDP BiH, 2016. (vođa tima);
9. Tipologija javnih objekata u BiH, ugovorni organ UNDP BiH,2016. (vođa tima);
10. Izrada programa kantonalne raspodjele indikativnih ciljeva uštede energije planiranih u okviru Prvog akcionog plana o energetskoj efikanosti Federcije BiH 2010-2018, ugovorni organ GIZ, 2016. (vođa tima);
11. Energetski pregledi 45 objekata u 3 kantona: Srednjobosanski, Zapadnohercegovački i Hercegbosanski, ugovorni organ UNDP, 2016. (član tima);
12. Izrada studije energetske efikasnosti za 500 javnih objekata u Federaciji BiH, ugovorni organ UNDP, 2015. (vođa tima);
13. Učešće u kampanjama javnog zagovaranja za rješavanje prioritetnih problema u sektoru okoliša i energetske efikasnosti, ugovorni organ USAID, oktobar 2014- do danas (član tima);
14. Kreiranje i implementacija treninga za energetske menadžere u Unsko- Sanskom kantonu, ugovorni organ UNDP, 2015. (član tima);
15. Studija dugoročnog razvoja Sistema grijanja grada Doboj, prilagođenog rizicima od poplava, ugovorni organ UNDP BiH, 2015. (vođa tima);
16. Studija izvodljivosti toplifikacije gradskog područja Teslić, ugovorni organ-GEOTEST d.o.o. Sarajevo, 2015. (član tima);
17. SEAP (Sustainable Energy Action Plan) za grad Doboj, ugovorni organ UNDP, 2015. (član tima);
18. SEAP (Sustainable Energy Action Plan) za općinu Petrovac, ugovorni organ UNDP, 2015. (član tima);
19. SEAP (Sustainable Energy Action Plan) za grad Tuzla ,2011. ( vođa tima za zgradarstvo);
20. Energetski pregledi preko 60 objekata širom BiH, ugovorni organ – razni, 2012.-2016. (vođa/član tima);
21. Priprema naručioca za certificiranje na ISO 50001 (sistem upravljanja energijom), ugovorni organ Centralno grijanje d.d. Tuzla 2013.-2015. (član tima);
22. Razvijanje i vođenje programa profesionalnog razvoja za profesionalce u energetskom sektoru, inženjere i građevinske firme – II. krug, ugovorni organ UNDP, 2015, (član tima);
23. Izrada tri kantonalne studije energetske efikasnosti javnih objekata (za SBK, ŽZH, K10) sa ukupno 366 objekata, ugovorni organ UNDP, 2015. (vođa tima);
24. Alter Energy – Energetska održivost za male zajednice u Jadranskoj regiji, konzorcijski ugovor sa Ceteor doo Sarajevo, 2015. (član tima);
25. Kreiranje plana i programa obuke za energetske menadžere I njegova realizacija, u okviru GIZ-programa “Razvoj kapaciteta ponuđača obuke za odrasle”, ugovorni organ GIZ, 2015. (član tima);
26. Studija energetske efikasnosti 378 javnih objekata u Tuzlanskom kantonu, ugovorni organ UNDP, 2014. (vođa tima);
27. Studija energetske efikasnosti 97 školskih objekata u Republici Srpskoj, ugovorni organ UNDP, 2014. (vođa tima);
28. Studija energetske efikasnosti 11 javnih objekata u općini Glamoč, ugovorni organ UNDP, 2014. (vođa tima);
29. Razvijanje i vođenje programa profesionalnog razvoja za profesionalce u energetskom sektoru, inženjere i građevinske firme – I. krug, ugovorni organ UNDP, 2014. (član tima);
30. Implementacija projekta koalicija akcionog tima za okolišno prihvatljivu energiju (EFEKTivna akcija), ugovorni organ EU u BiH, 2014 (član tima);
31. Jačanje kapaciteta malih, srednjih i javnih poduzeća u održivom upravljanju energijom, ugovorni organ Općina Tuzla, 2014. (član tima)
32. Održavanje detaljnog treninga o energetskoj efikasnosti za lokalne vlasti (regije Bihać, Mostar i Doboj), ugovoreni organ UNDP, 2013. (član tima);
33. Studija energetske efikasnosti 211 javnih objekata u Unsko-sanskom kantonu, ugovorni organ UNDP,2013. (vođa tima);
34. Vršenje energetskih pregleda za tri odabrana objekta, ugovorni organ Centralno grijanje d.d.. Tuzla, 2013. (član tima);
35. Izrada prijedloga projekta “Tuzla NAMA” (Nationally Appropriate Mitigation Actions), ugovorni organ UNDP BiH, 2013. (vođa tima);
36. Implementacija projekta “Štedi energiju, štedi novac, sačuvaj klimu” Energetska efikasnost i obnovljive energije kao efektivan način smanjivanja javnih troškova i borbu protiv siromaštva, projekat– ugovorni organ EU u BiH, 2012. (član tima);
37. Preliminarni energetski pregled i izrada elaborate za objekat JU Dom zdravlja Bosanska Krupa,ugovorni organ Lokalna akciona grupa “Una-Sana” Sanski Most, 2012. (član tima);
38. Trening i tehnička pomoć za 4 općine u BiH u izradi LEAP (Lokalni okolišni akcioni planovi) (LOT 04 – Neum, Stolac, Berkovići, Bileća), ugovorni organ UNDP, 2011. (član tima);
39. Trening i tehnička pomoć za 8 općina u BiH u izradi LEAP (Lokalni okolišni akcioni planovi) (LOT 02 – Čelinac, Derventa, Modriča, Teslić, Petrovo, Lukavac, Zavidovići, Žepče) ugovorni organ UNDP, 2011. (član tima);
40. OPEN HOUSE “Upoređivanje i integriranje održivosti gradnje u EU na osnovu transparentnosti i otvorenosti, od modela do implementacije”, ugovorni organ SP Sweriges Tehniska Forskningsinstitut & Slovenski gradbeni grozd, Ljubljana, 2010. (član tima);
41. Aktivna promocija energetske efikasnosti u općini Tuzla kroz javne kampanje i demonstrativne aktivnosti, ugovorni organ UNDP, 2010. (član tima);
42. Energetski pregledi 5 objekata u općini Tuzla, ugovorni organ Centralno grijanje d.d. Tuzla, 2010. (član tima);
43. Kampanja podizanja javne svijesti u okviru projekta energetske efikasnosti u općinama Tuzla i Ugljevik, ugovorni organ UNDP, 2010. (član tima);

Leave a Reply

Your email address will not be published.