INA SALIHOVIĆ, bachelor – inženjer elektrotehnike

INA SALIHOVIĆ,  bachelor – inženjer elektrotehnike

Ina Salihović bachelor- inženjer elektrotehnike, od oktobra 2019. član tima CRP-a. Član tima za izradu studija, akcionih planova, strateških dokumenata i elaborata iz oblasti energetske efikasnosti.

Učestvuje u pripremi i realizaciji projekata u oblastima elektrotehnike, energetske efikasnosti i zaštite okoliša i izradi analiza, studija, elaborata, strateških i planskih dokumenata te drugih stručnih radova iz oblasti energetske efikasnosti. Aktivno učestvuje u vršenju energetskih pregleda objekata i infrastrukturnih sistema i izradi studija, akcionih planova, strateških dokumenata i elaborata iz oblasti energetske efikasnosti.
ina@crp.org.ba

LISTA REFERENCI

  1. Izrada SECAP-a (Sustainable Energy and Climate Action Plan) za 18 jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini, ugovorni organ UNDP, 2019.-2020. (član tima)
  2. Izrada Akcionog plana za energetsku efikasnost u Bosni i Hercegovini za period 2019.-2021., ugovorni organ GiZ, 2019. (član tima)
  3. Izrada Akcionog plana za energetsku efikasnost u Republici Srpskoj za period 2019.-2021., ugovorni organ GiZ, 2019. (član tima)
  4. Izrada Akcionog plana energijske efikasnosti Federacije Bosne i Hercegovine za period 2019.-2021., ugovorni organ GiZ, 2019. (član tima)

Leave a Reply

Your email address will not be published.