ALENKA SAVIĆ, dipl. ing. građevinarstva

ALENKA SAVIĆ, dipl. ing. građevinarstva

Alenka Savić Diplomirani inženjer građevine od 1994. godina zaposlena u nevladinom sektoru. Posjeduje dugogodišnje iskustvo u oblasti upravljanju projektnim ciklusom (PCM) sa jakim naglaskom na finansiranje od strane EU.

Radi na pripremi prijedloga projekata, menadžmentu i implementaciji projekata. Kreira i vodi operativne sisteme i baze podataka u svrhu efektivnog monitoringa i evaluacije projekata. Kreira i održava EU PCM treninga za razne grupe polaznika sa naglaskom na lokalne vlasti i nevladine organizacije.
alenka@crp.org.ba

LISTA REFERENCI

1.Izrada programa općinske raspodjele indikativnih ciljeva uštede energije planiranih u okviru Prvog akcionog plana o energijskoj efikasnosti Federacije BiH 2010.-2018., ugovorni organ GIZ, 2017. (član tima);
2. Izrada programa opštinske raspodjele indikativnih ciljeva uštede energije planiranih u okviru akcionog plana o energijskoj efikasnosti Republike Srpske 2010.-2018., ugovorni organ GIZ, 2017. (član tima);
3. Izrada formata za akcione planove energetske efikasnosti za jedinice lokalne samouprave u FBiH i RS, ugovorni organ GIZ, 2017. (član tima);
4. Izrada Analize uticaja mjera energetske efikasnosti za zapošljavanje u BiH “Zeleni poslovi”, ugovorni organ GIZ, 2016. (član tima);

Energetski pregledi 45 objekata u 3 kantona: Srednjobosanski, Zapadnohercegovački i Hercegbosanski, ugovorni organ UNDP, 2016. (član tima);
5. Izrada programa kantonalne raspodjele indikativnih ciljeva uštede energije planiranih u okviru Prvog akcionog plana o energetskoj efikanosti Federcije BiH 2010-2018, ugovorni organ GIZ, 2015. (član tima);
6. Izrada tri kantonalne studije energetske efikasnosti javnih objekata (za SBK, ŽZH, K10) sa ukupno 366 objekata, ugovorni organ UNDP, 2015. (član tima);
7. Izrada studije energetske efikasnosti za 500 javnih objekata u Federaciji BiH, ugovorni organ UNDP, 2014. (član tima);
8. Izgradnja kapaciteta koalicije akcionog tima za okolišno prihvatljivu energiju (EFEKTivna akcija), ugovorni organ EU u BiH, 2014. (član tima);
9. Prevođenje, lektorisanje i izrada školskog udžbenika pod nazivom “Energija i okoliš za srednje škole”, ugovoreni organ UNDP, 2012. (vođa tima);
10. OPEN HOUSE “Upoređivanje i integriranje održivosti gradnje u EU na osnovu transparentnosti i otvorenosti, od modela do implementacije”, ugovorni organ SP Sweriges Tehniska Forskningsinstitut & Slovenski gradbeni grozd, Ljubljana, 2010. (član tima).

Leave a Reply

Your email address will not be published.