1. Zajedničko planiranje i realizacija kampanja prema donosiocima odluka – „ozelenjavanje” lokalnog energetskog sektora kroz planiranje i realizaciju mjera EE&OIE
Kampanja prema donosiocima odluka se fokusira na to da svi nivoi BiH vlasti povećaju političku volju za smanjenje udjela fosilnih goriva u proizvodnji i potrošnji energije kroz sistemsko povećanje energetske efikasnosti i primjene obnovljivih izvora energije (EE&OIE) kao najefikasnijih mehanizama za zaštitu okoliša i postizanje održivog razvoja, uz aktivno uključivanje javnosti u okolišno odlučivanje.
Ovu kampanju realizujemo kroz glavne aktivnosti, održavanje motivaciono-edukativnih radionica za zvaničnike lokalne i kantonalne vlasti i javnih komunalnih firmi. CRP/EFEKT tim aktivno učestvuje i u konsultacijama oko okolišne i EE&OIE legislative u BiH. Održavamo i veliki broj pojedinačnih tematskih sastanaka sa predstavnicima institucija koje imaju ključnu ulogu u donošenju i realizaciji EE&OIE legislative.

71
2. Zajedničko planiranje i realizacija kampanja prema građanima
Kroz kampanje koje realizujemo sa građanima želimo da građane edukujemo da najveći negativni uticaj na okoliš i klimu, a time na sve sfere društveno-ekonomskog razvoja ima proizvodnja i korištenje fosilne energije (naročito uglja), kao i veoma neracionalno korištenje energije u svim sektorima (javnom, stambenom, poslovnom). Građane želimo da zainteresirasujemo da krenu sa realizacijom konkretnih EE&OIE mjera u svojim domaćinstvima i poslovnim djelatnostima.
BiH građani i civilno društvo prepoznali su EFEKT mrežu za okolišno prihvatljivu energiju kao autentičan, legitiman i kompetentan mehanizam građanskog uticaja na planiranje javnih politika u oblastima okoliša i energije i pouzdan izvor informacija za kvalitetnu realizaciju EE&OIE mjera.
Ovo postižemo kroz redovnu komunikaciju sa velikim brojem građana putem društvenih mreža (facebook web stranica CRPa i twitter profil) i održavanjem edukativnih večeri sa građanima.

85