Implementacija Zakona o energijskoj efikasnosti u Federaciji BiH

Implementacija Zakona o energijskoj efikasnosti u Federaciji BiH

U srijedu 15.06.2017. godine u Tuzli je održana radionica „Implementacija Zakona o energijskoj efikasnosti u Federaciji BiH“

Predavači na radionici bili su predstavnici: Federalnog fonda za zaštitu okoliša, Federalnog ministartva za prostorno uređenje i njemčkog društva za međunarodnu saradnju GIZ.

Radionici su pored predavača, prisustvovali i predstavnici Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona, Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Zeničko – dobojskog kantona, općine Živinice i EFEKT mreže.

Nakon uvodnog obraćanja predstavnika organizatora skupa CRPa/EFEKT mreže, svoje prezentacije su predstavili predavači, predstavnici Federalnih ministarstava i institucija, nadležnih za implementaciju Zakona o energijskoj efikasnosti Federacije Bosne i Hercegovine, na entitetskom nivou. Naročiti interes je iskazan u vezi rokova donošenja podzakonskih akata i pravilnika na osnovu kojih će kantonalna/županijska ministarstva dobiti konkretnije smjernice i rokove u implementaciji Zakona.

Opšti utisak svih prisutnih jeste da postoji velika potreba za ovakvom vrstom skupova u cilju razmjene informacija i povezivanja ključnih aktera u procesu implementacije Zakona, na svim nivoima entitet – kanton/županija – općine/gradovi. Veoma je važno da informacije sa ovakvih radionica budu dostavljene i Premijerima/Vladama kantona/županija, putem ministarstava koja prisustvuju ovim skupovima. Na kraju je zaključeno da implementacija Zakona u krajnjoj liniji donosi konkretne pozitivne efekte na kantonalnim/županijskim i lokalnom nivou i da je neophodno, sada kada imamo zakonski okvir, pokrenuti i konkretne aktivnosti na njegovoj implementaciji. CRP/EFEKT mreža u saradnji sa partnerima će u skladu sa mogućnostima nastaviti sa fascilitiranjem ovakve vrste skupova u cilju efikasnije implementacije Zakona.

Leave a Reply

Your email address will not be published.