web analytics

Energetska efikasnost

 • ENERGETSKA EFIKASNOST

  Izrada i pružanje tehničke podrške u izradi strateških i operativnih dokumenata iz oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, adaptacije na klimatske promjene i zaštite okoliša

  • Prva tipologija javnih zgrada u BiH;
  • Izrada akcionih planova energetske efikasnosti za period 2019 – 2021, za Bosnu I Hercegovinu, Federaciju BiH i Republiku Srpsku;
  • Izrada programa kantonalne raspodjele indikativnih ciljeva uštede energije planiranih u okviru Prvog akcionog plana o energetskoj efikanosti Federcije BiH 2010-2018;
  • Izrada akcionih planova za održivu energiju i klimu (engl. Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP) za 19 gradova i općina (Bihać, Bužim, Bosanska Krupa, Cazin, Novi Grad, Sanski Most, Tešanj, Doboj, Doboj Jug, Doboj Istok, Modriča, Odžak, Lukavac, Tuzla, Bijeljina, Zvornik, Vlasenica, Šekovići);
  • Tehnička podrška na uspostavljanju nacionalnog investicijskog okvira za finansiranje mjera EE u javnom sektoru;
  • Tehnička asistencija u toku tenderske procedure i nadzor pri rekonstrukciji sistema javne rasvjete i javnih objekata;
  • Izrada Operativnog plana energetske efikasnosti za Federaciju BiH;
  • Tehnička asistencija u toku tenderske procedure i nadzor pri rekonstrukciji sistema javne rasvjete i javnih objekata;
  • Tehnička podrška na uspostavljanju nacionalnog investicijskog okvira za finansiranje mjera EE u javnom sektoru;
  • Uspostavljanje sistema monitoringa I evaluacije indikatora adaptacije na klimatske promjene;
  • Podrška Tuzlanskom kantonu u procesu dobivanja kredita od EBRD-a za energetsku obnovu javnih zgrada koje su u kantonalnoj nadležnosti
  • Izrada studije energetske efikasnosti za 800 objekata javne namjene u BiH (450 u FBiH i 350 u RS);
  • Provođenje istraživanja o spremnosti plaćanja osiguranja od šteta prouzrokovanih poplavama i ostalim prirodnim katastrofama
  • Podrška razvoju kapaciteta aktera u javnom i komercijalnom sektoru građevinarstva u realizaciji energetske efikasnosti u zgradarstvu u BiH
  • Studija o energetskoj efikasnosti javnih objekata u Republici Srpskoj, 500 objekata;
  • Studija energetske efikasnosti javnih objekata, Federacija BiH 550 objekata;
  • Studija dugoročnog razvoja Sistema grijanja grada Doboj, prilagođenog rizicima od poplava;
  • Studija izvodljivosti toplifikacije gradskog područja Teslić;
  • Studija energetske efikasnosti javnih objekata, Hercegbosanska županije 106 objekata;
  • Razvoj održivih mehanizama politike I finansiranja za poboljšanje energetske efikasnosti stambenog sektora u gradovima Banja Luka I Tuzla
  • Studija energetske efikasnosti javnih objekata, Županija Zapadnohercegovačka 91 objekat;
  • Studija energetske efikasnosti javnih objekata, Srednjobosanski kanton 179 objekata;
  • Studija energetske efikasnosti javnih objekata,Federacija BiH 500 objekata
  • Studija energetske efikasnosti javnih objekata, Općina Glamoč 11 objekata;
  • Studija energetske efikasnosti javnih objekata, Tuzlanski kanton 378 objekata;
  • Studija energetske efikasnosti 100 škola u Republici Srpskoj;
  • Studija energetske efikasnosti javnih objekata, Unsko- sanski kanton 211 objekata;
  • SEAP (Sustainable Energy Action Plan) za grad Doboj;
  • SEAP (Sustainable Energy Action Plan) za općinu Petrovac.
   Edukacije
  • Obuka za energetske menadžere iz Tuzlanskog kantona i Brodsko-posavske županije; 2018 u Tuzli i Slavonskom Brodu;
  • Obuke za profesionalce „PROENGINEER” 2014, 2015 i 2016 u Tuzli, Sarajevu, Mostaru, Trebinju i Bihaću;
  • Razvijanje i vođenje programa profesionalnog osposobljavanja i usavršavanja tehničkih lica zainteresovanih za racionalno korištenje energije i „zelene investicije“ u Bihaću, Tuzli i Trebinju;
  • Kreiranje i implementacija treninga za energetske menadžere: Tuzla 25 polaznika; Bihać 20 polaznika;
  • Jačanje kapaciteta malih, srednjih i javnih poduzeća u održivom upravljanju energijom;
  • Održavanje detaljnog treninga o energetskoj efikasnosti za lokalne vlasti (regije Bihać, Mostar i Doboj);
  • Edukacija privrednika Zeničko – dobojskog kantona na temu energetske e fikasnosti i upravljanja zaštitom okoliša.
   Projekti i kampanje
  • INTERREG IPA CBC prekogranični projekat BiH – Hrvatska “Inovativnim umom do ICT pametnih škola” – PAMETNE ŠKOLE 2;
  • GEAR – Zelena ekonomija za razvoj regiona -projekat prekogranične saradnje u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima za 2016-2017.;
  • INTERREG IPA CBC prekogranični projekat BiH – Hrvatska “Inovativnim umom do pametnih škola” – PAMETNE ŠKOLE;
  • Integracija klimatskih promjena u program smanjenja rizika od poplava u slivu rijeke Vrbas;
  • Podrška povratnicima u zapadnoj BiH u postizanju energetske neovisnosti
  • Kampanje javnog zagovaranja za rješavanje prioritetnih problema u sektoru okoliša i energetske efikasnosti;
  • Izgradnja međusektorske EFEKT mreže za okolišno prihvatljivu energiju;
  • CRP Omladinska akademija;
  • Koalicija akcionog tima za okolišno prihvatljivu energiju (EFEKTivna akcija);
  • Štedi energiju, štedi novac, sačuvaj klimu – Energetska efikasnost i obnovljive energije kao efektivan način smanjivanja javnih troškova i borbu protiv siromaštva;
  • OPEN HOUSE “Upoređivanje i integriranje održivosti gradnje u EU na osnovu transparentnosti i otvorenosti, od modela do implementacije”;
  • Aktivna promocija energetske efikasnosti u općini Tuzla kroz javne kampanje i demonstrativne aktivnosti;
  • Kampanja podizanja javne svijesti u okviru projekta energetske efikasnosti u općinama Tuzla i Ugljevik;
  • Prevođenje, lektorisanje i izrada školskog udžbenika pod nazivom “Energija i okoliš za srednje škole”.
   Vršenje energetskih pregleda i izrada elaborata:
  • Do sada smo izradili više od 200 energetskih pregleda za razne objekte na teritoriji cijele BIH.
   ISO 50001 standard za sistem upravljanja energijom
  • Priprema naručioca za certificiranje za ISO 50001 standard (sistem upravljanja energijom).
   Implementacija mjera energetske efikasnosti:
  • Optimizacija sistema javne rasvjete u općinama: Derventa, Teslić, Odžak, Žepče.
  Alter Energy – Energetska održivost za male zajednice u Jadranskoj regiji