web analytics

Ekonomija / strateško paniranje

 • EKONOMIJA I STRATEŠKO PLANIRANJE

  Strateško planiranje – tehnička podrška i trening
  • Tehnička asistencija vladama Tuzlanskog, Sarajevskog i Posavskog kantona u participativnom strateškom planiranju;
  • Logističko- tehnička podrška Češkoj razvojnoj agenciji u razvoju farmi mlijeka u regionu sjeveroistočne Bosne;
  • ILDP – pružanje tehničke podrške  I treninga lokalnim vlastima (Bijeljina, Gradačac, Lopare, Vlasenica) u procesu integriranog strateškog planiranja;
  • Trening i tehnička pomoć za  4 općine u BiH u izradi LEAP (Lokalni okolišni akcioni planovi)  (LOT 04 – Neum, Stolac, Berkovići, Bileća);
  • Trening i tehnička pomoć za 8 općina u BiH u izradi LEAP (Lokalni okolišni akcioni planovi) (LOT 02 – Čelinac, Derventa, Modriča, Teslić, Petrovo, Lukavac, Zavidovići, Žepče).
   Analize/dokumenti/ politike
  • Izrada analize tržišta za 5 odabranih korisnika;
  • Analiza potreba poslodavaca za radnom snagom u poljoprivrednom i prerađivačkom sektoru regije;
  • Izrada dokumenta “Poslovni plan Poljoprivrednog centra za profesionalni razvoj udruženja “Nešto više”;
  • Analiza potreba poslodavaca za radnom snagom u poljoprivrednom i prerađivačkom sektoru regije Hercegovina za 2014.godinu;
  • Izrada planova i programa obuka i pripadajućih materijala u poljoprivredi;
  • Priprema prijedloga politika o organskoj poljoprivredi u FBiH;
  • Izrada dokumenta “Inventar – Analiza prerađivačke industrije I infrastrukturnih objekata vezanih za poljoprivredu u Hercegovini”;
  • Izrada dokumenta “Studija – mogućnost obrazovanja I zapošljavanja u poljoprivredi I vezanim prerađivačkim djelatnostima u regiji Hercegovine”.
   Edukacije
  • Pripema i održavanje tehničkog treninga o razvijanju poslovnih vještina aktera koji pripremaju projekte ruralnog razvoja, u skladu sa IPARD (EU – Instrument za pred-pristupnu pomoć u ruralnom razvoju);
  • Izrada trening programa o ulozi lokalnih vlasti u razvoju okruženja povoljnog za biznis na lokalnom nivou u B&H;
  • Izgradnja kapaciteta poljoprivrednog sektora u prilagođavanju na sušu u BiH;
   Projekti
  • Izrada i realizacija Strategije održivosti CRPa 2015-2019;
  • Izgradnja međusektorske EFEKT mreže za okolišno prihvatljivu energiju;
  • CRP Omladinska akademija;
  • Danas učenik – sutra poduzetnik;
  • “Najbolji model zapošljavanja osoba sa invaliditetom, baziran na analizi isplativosti”;
  • Obnova mikro biznisa stradalih u poplavama u Bosni i Hercegovini OFDA;
  • Obnova domaćinstava i porodičnih biznisa nakon poplava 2014. godine u BiH (REHAB);
  • Keš grantovi za 11 porodica ugroženih klizištima u Cerskoj, općina Vlasenica;
  • JOAC Dodjela bespovratnih keš grantova za porodice ugrožene poplavama i klizištima 2014.;
  • Razvoj poljoprivrednih zadruga – ACCORD;
  • Pomoć u socijalnoj I ekonomskoj reintegraciji povratničkih porodica (u okviru projekta “Komplementarna podrška povratku osoba smještenih u kolektivnim centrima u BiH”;
  • Razvoj omladinskog poduzetništva u naselju Piskavica, opština Vlasenica.
   Izrada programa kantonalne raspodjele indikativnih ciljeva uštede energije planiranih u okviru Prvog akcionog plana o energetskoj efikanosti Federcije BiH 2010-2018