This post is also available in: enEnglish

CRP zajednicama nudi tehničku podršku u izradi procjene ugroženosti zajednice od prirodnih i drugih opasnosti.
Procjene ugroženosti zajednice od prirodnih i drugih opasnosti podrazumijeva da zajednica razumije potrebe u oblasti upravljanja rizicima od katastrofa. Lokalne zajednice upoznajemo sa vezom između katastrofa i razvoja, te različitim elementima upravljanja rizicima od katastrofa.
Svrha izrade procjene ugroženosti zajednice od prirodnih i drugih opasnosti je da se definišu smjernica za redukciju rizika radi izgradnje i jačanja sigurnosti i zaštite ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća.
U izradi procjena ugroženosti primjenjuju se sljedeći principi:
a) princip sveobuhvatnosti rizika, odnosno obuhvaćanja svih rizika, kako rizika u Bosni i Hercegovini tako i sa prekograničnim efektima;
b) princip kompatibilnosti, odnosno princip usklađenosti Procjene ugroženosti sa smjernicama, direktivama i drugim aktima Ujedinjenih nacija i Europske unije.

Ukoliko i vaša lokalna zajednica želi da izradi procjene ugroženosti zajednice od prirodnih i drugih opasnosti, javite nam se!
Kontakt osoba je EDIN ZAHIROVIĆ
e-mail: edin.z@crp.org.ba