CRP na četvrtom Energetskom samitu u Neumu 2018.

CRP na četvrtom Energetskom samitu u Neumu 2018.

Četvrti Energetski samit u Bosni i Hercgovini 2018. godine, održava se od 25. do 27. aprila u Neumu. Samit je nastavak je uspješnog dijaloga u energetskom sektoru koji organizuju i finansiraju Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ). Drugi dan samita predstavnici CRP-a Marko Nišandžić i Alenka Savić prezentuju temu: “Regulatorni aspekti energetske efikasnosti u uštedama primarne energije i obligacionim shemama (ciljevi NEEAP-a)”.

U procesu izrade NEEAP-a učestvovao je i CRP koji je angažovan od strane Njemačkog instituta za međunarodnu saradnju (GIZ).

Prema Akcionom planu za energetsku efikasnost u Bosni i Hercegovini, do kraja 2020. godine, potrošnja primarne energije treba biti smanjena za 964 ktoe. Implementacija navedenog cilja predviđa se kroz različite intervencije i realizaciju mjera energetske efikasnosti, većinom u sektorima finalne potrošnje energije, ali i uštedama ostvarenim realizacijom mjera energetske efikasnosti u proizvodnji, prijenosu i distribuciji energije. Stoga, mjere energetske efikasnosti na strani snabdijevanja energijom bi trebale biti od naročitog interesa za regulatorne komisije za energiju. Na strani potrošnje, prema odredbama Direktive za energetsku efikasnost, Bosna i Hercegovina mora razviti održiv finansijski model kao podršku provedbi mjera energetske efikasnosti. Obligacione šeme za energetsku efikasnost (EEO) jedan je od mehanizama koji omogućava ispunjenje zahtjeva uštede energije koji je planiran prema Akcionom planu za energetsku efikasnost Bosne i Hercegovine. Stoga je potrebno uvesti model EEO, prenijeti odredbe o EEO u postojeću legislativu ili donijeti nove propise u tu svrhu. U Bosni i Hercegovini, do danas, pitanja grijanja su se uglavnom adresirala samo na lokalnom nivou, u pojedinačnim opštinama i gradovima. Ne postoji zakonski okvir, kao ni strateški i sistemski pristup ovoj problematici sa viših nivoa vlasti, koji bi bio usklađen sa navedenim prioritetnim oblastima. Cilj sesije je otvoriti diskusiju o obavezama regulatornih komisija za energiju u smislu uvođenja kriterija energetske efikasnosti u proizvodnji, prijenosu i distribuciji energije, kao i na strani potrošnje energije. (www.energetskisamit.ba).

Samit je prilika da se predstave strateški dokumenti i njihovi ciljevi, koji u BiH uređuju oblast energetske efikasnosti kao i angažman CRP-a u izradi istih.

U diskusiji na navedenu temu učestvuju panelisti:

  • Saša Šćekić, rukovodioc sektora za licence i tehničke poslove, Državna regulatorna komisija za električnu energiju;
  • Sanela Pokrajčić, članica komisije, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  • Nada Ćeranić, šefica sektora za tarife i tržište, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske;
  • Obrad Škrba, šef službe za strateško planiranje i razvoj, Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini;
  • Azrudin Husika, konsultant, CETEOR;
  • Jan Rosenow, konsultant, USAID Investiranje u sektor energije;
  • Mark Vannoy, predsjedavajući, Regulatorna komisija države Maine (SAD).

Leave a Reply

Your email address will not be published.